Home > Other Writings > Say How > Q, R, S, T

NLS Other Writings

Say How: Q, R, S, T

Last name starts with . . .

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z

Q

Qing, Li  (LĒ-CHING)
Qiu Bo  (CHOO  BŌ)
Quaife, Peter  (KWĀF)
Qualles, Paris  (KWÄLZ)
Quant, Mary  (KWÄNT)
Quartell, Joe  (kwär-TEL)
Quebe Sisters  (KWĀ-bē)
Queloz, Didier  (DĒ-dē-yā  KĀ-lōz)
Questel, Mae  (kwes-TEL)
Quertier, Jill  (KWIR-tē-yâr)
Quezergue, Wardell  (wär-DEL  kə-ZERG)
Quie, Albert  (KWĒ)
Quigley, Linnea  (li-NĀ-ə)
Quijano, Peter  (ki-HÄN-ō)
Quinichette, Paul  (kwi-ni-SHĀ)
Quinn, Aidan  (ĀD-ən)
Quinn, Aileen  (Ā-lēn)
Quinn, Colin  (KOL-ən)
Quinnel, Peter  (kwi-NEL)
Quino  (KĒN-ō)
Quinones, John  (kēn-YŌN-is)
Quintanilla, Abraham  (kēn-tä-NĒ-ä)
Quintanilla, Luis  (loo-ĒS  kēn-tä-NĒ-ä)
Quintanilla, Selena  (sə-LĒN-ə  kēn-tä-NĒ-ä)
Quintero, Jose  (hō-SĀ  kin-TÂR-ō)
Quinto, Zachary  (ZAK-ə-rē  KWIN-tō)
Quirot, Ana Fidelia  (ÄN-ä  fē-DĀL-yä  kē-RŌ)
Quisling, Vidkun  (KVIS-ling)

Key to pronunciation

Back to top

R

Ra, Sun  (SUN  RÄ)
Raabe, Meinhardt  (MĪN-härt  RĀ-bē)
Ra’ad, Zeid  (ZĒD  RÄD) 
Rabb, Ellis  (RAB)
Rabe, David  (RĀB)
Rabe, John  (YON  RÄ-bə)
Rabel, Ed  (RĀB-əl)
Rabin, Al  (RĀB-ən)
Rabin, Leah Schlossberg  (LĀ-ə  rä-BĒN)
Rabin, Trevor  (RĀB-ən)
Rabin, Yitzhak  (YITS-häk  rä-BĒN)
Rabinovitch, David  (räb-i-NŌ-vich) 
Rabwin, Marc  (RAB-win)
Racette, Patricia  (rä-SET)
Rachel  (rä-SHEL)
Rachins, Alan  (RĀCH-inz)
Racicot, Mark  (RÄS-kō)
Radanovich, George P. (rə-DÄN-ə-vich)
Raddatz, Martha  (RAD-its)
Radecic, Peri Jude  (RAD-ə-sik)
Radel, Trey  (TRĀ  RĀD-əl)
Rademacher, Ingo  (ĒN-gō  RÄD-ə-mäk-ər)
Radice, Anne-Imelda  (ə-MEL-də  rə-DĒ-chā)
Radin, Oscar  (RĀD-ən)
Radin, Roy  (RĀD-ən)
Radke, Brad  (RAD-kē)
Rado, James  (RĀD-ō)
Radosh, Daniel  (RĀ-dosh)
Radulovich, Milo  (rə-DOOL-ə-vich)
Rady, Simon  (RĀD-ē)
Raeburn, Bryna  (BRĪ-nə  RĀ-bûrn)
Rafelson, Bob  (RĀF-əl-sən)
Rafelson, Samson  (RĀF-əl-sən)
Rafsanjani, Hashemi  (hä-SHEM-ē  räf-sän-JÄN-ē)
Rafshoon, Gerald  (RAF-shoon)
Ragghianti, Marie  (rə-ZHÄN-tē)
Ragle, John Larry  (RĀG-əl)
Ragnhilds, Princess Martha  (RÄNG-’n-hil)
Ragni, Gerome  (jə-RŌM  RAG-nē)
Raguse, Elmer  (rä-GOOS)
Rahall, Nick  (RĀ-häl)
Raheem, Zahir  (zä-HĒR  rä-HĒM)
Rahkamo, Susanna  (ROK-ə-mō)
Rahlves, Daron  (DAR-ən  RÄLVZ)
Rahman, Sheik Omar Abdel  (SHĀK  ÄB-DEL  räkh-MÄN)
Raicih, Benjamin  (RĪK)
Raimi, Sam  (RĀ-mē)
Rainer, Luise  (loo-ĒZ  RĪ-nir)
Rainger, Ralph  (RĀN-jər)
Rainier III, Prince  (rān-YĀ)
Raisman, Aly [Alexandra]  (AL-ē  RĀZ-mən)
Raitt, Bonnie  (RĀT)
Raitt, John  (RĀT)
Rajan, Raghuram G.  (rä-GOOR-əm  rä-ZHÄN)
Rajskub, Mary Lynn  (RĪS-kub)
Rakoff, Alvin  (RĀ-kôf)
Rakoff, David  (RĀ-kôf)
Rakowski, Mieczyslaw  (mye-CHI-släf  rä-KŌF-skē)
Ralston, Jobyna  (jō-BĒ-nä)
Ralston, Vera Hruba  (ROOB-ä)
Ramaphosa, Cyril  (ram-ə-PŌS-ə)
Rambeau, Marjorie  (ram-BŌ)
Rambert, Marie  (MÄR-ē  räm-BÂR)
Ram Das, Baba [aka Richard Alpert]  (BÄ-bä  RÄM DÄS)
Ramirez, Aramis  (ə-RÄM-is)
Ramis, Harold  (RĀM-is)
Ramish, Trish  (RĀM-ish)
Ramlow, Donald  (RAM-lō)
Ramone, C.J.  (rə-MŌN)
Ramone, Dee Dee  (rə-MŌN)
Ramone, Joey  (rə-MŌN)
Ramone, Johnny  (rə-MŌN)
Ramone, Joey  (rə-MŌN)
Ramone, Marky  (rə-MŌN)
Ramone, Phil  (rə-MŌN)
Ramone, Richie  (rə-MŌN)
Ramone, Tommy  (rə-MŌN)
Ramos, Chris  (RĀM-ōs)
Ramos, Jorge  (HÔR-hā  RĀM-ōs)
Ramos, Larry  (RÄM-ōs)
Ramphele, Dr. Mamphela  (mam-FĀ-lä  ram-FĀ-lā)
Ramsay, Remak  (RĒ-mak  RAM-zē)
Ramseur, James  (RAM-sər)
Ramsey, JonBenet  (JON-bə-NĀ)
Rancic, Bill  (RAN-sik)
Rand, Ayn  (ĪN)
Randa, Cathy  (RAN-də)
Randazzo, Teddy  (ran-DAZ-ō)
Randel, Lyna  (LĪ-nə)
Randell, Ron  (ran-DEL)
Randi, James  (RAN-dē)
Rangel, Charles  (RANG-gəl)
Rannels, Andrew  (RAN-əlz)
Ransohoff, Martin (RAN-sə-hôf)
Ransone, Col. J.W.  (RAN-sōn)
Rantel, Al  (ran-TEL)
Ranum, Orest  (ÔR-est  RAN-əm)
Rapee, Erno  (rä-PĀ)
Raphael, Sally Jessy  (ra-fə-YEL)
Raphaelson, Samson  (RĀ-fəl-sən)
Raposo, Joe  (rə-PŌ-zō)
Rappaport, Barbara  (RAP-ə-pôrt)
Rappe, Virginia  (ra-PĀ)
Rasche, David  (RASH-ē)
Rascon, Art  (ras-KŌN)
Rashad, Ahmed  (Ä-med  rə-SHÄD)
Rashad, Condola (KON-də-lə  rə-SHÄD)
Rashad, Phylicia  (fi-LĒSH-ə  rə-SHÄD)
Rashid, Khalil  (kä-LIL  rä-SHID)
Rasulala, Thalmus  (THAL-mus  rä-soo-LÄ-lä)
Rathbone, Basil  (BAZ-əl  RATH-bōn)
Rathbone, Ouida  (WĒD-ə  RATH-bōn)
Ratoff, Gregory  (RA-tôf)
Ratushinskaya, Irina  (ē-RĒ-nä  rä-too-SHIN-skī-ä)
Rau, Johannes  (yō-HÄN-is  ROU)
Rauch, Jon  (ROUSH)
Rauh, Joseph L.  (ROU)
Rauschenberg, Robert  (ROUSH-ən-bûrg)
Rautbord, Sugar  (ROT-bôrd)
Rautenberg, Robert  (ROUT-ən-bûrg)
Ravi, Dharun  (dä-ROON  RÄ-vē)
Ray, Elise  (e-LĒS)
Ray, Leah  (LĒ-ə)
Ray, Satyajit  (SÄT-yô-jit  RĪ)
Rayfiel, David  (RĀ-fē-əl)
Rayyan, Omar  (rā-AN)
Razaf, Andy  (RAT-saf)
Re, Donald  (RĀ)
Re, Payson  (RĀ)
Rea, Stephen  (RĀ)
Readick, Frank  (RED-ik)
Reading, Kate  (RED-ing)
Ready, Jack  (RĒ-dē)
Reagan, Maureen  (RĀG-ən)
Reagan, Michael  (RĀG-ən)
Reagan, Nancy Davis  (RĀG-ən)
Reagan, Ronald  (RĀG-ən)
Reagon, Bernice Johnson  (RĒG-ən)
Rebagliati, Ross  (reb-ə-lē-ÄT-ē)
Reber, John U.  (RĒB-ər)
Rebeuh, Bruno  (rə-BYOO)
Rebney, Jack  (REB-nā)
Rebozo, Charles “Bebe”  (BĒ-bē  rə-BŌ-z ō)
Rechin, Bill  (REK-ən)
Rechnio, Anna  (ÄN-ə  RESH-nē-ō)
Reckell, Peter  (REK-əl)
Redeker, Bill  (RED-ə-kər)
Redenbacher, Orville  (RED-ən-bäk-ər)
Redlener, Irwin  (RED-lēn-ər)
Redus, Gary  (RĒ-dəs)
Reed, Alaina  (ə-LĀN-ə)
Reed, Kasim  (kä-SĒM)
Reeves, Keanu  (kē-ÄN-oo)
Refregier, Anton  (rē-fri-ZHĀ)
Regalbuto, Joe  (reg-əl-BYOOT-ō)
Regan, Donald  (RĒG-ən)
Regan, Judith  (RĒG-ən)
Regehr, Duncan  (rə-GÂR)
Regensdorf, Phil  (REG-enz-dôrf)
Regina, Paul  (rə-JĒN-ə)
Regnery, Alfred  (REG-nə-rē)
Regnery, Henry  (REG-nə-rē)
Regnery, William  (REG-nə-rē)
Regoeczy, Kresztina  (kris-TĒN-ä  re-GOT-sē)
Regula, Ralph  (REG-yə-lə)
Regusters, Tony  (rə-GUS-tərz)
Rehan, Ada  (ĀD-ə  RĒ-ən)
Rehberg, Denny  (RĒ-bûrg)
Rehm, Diane  (RĒM)
Rehme, Bob  (RĀ-mē)
Reich, Robert  (RĪSH)
Reich, Scott  (RICH)
Reich, Steve  (RĪSH)
Reich, Walter  (RĪSH)
Reichl, Ruth  (RĪ-shəl)
Reichs, Kathy  (RĪKS)
Reichardt, Christian  (RĪ-kärt)
Reichman, Dr. Judith  (RĪK-mən)
Reickhoff, Paul  (RĪ-kof)
Reid, Alastair  (AL-ə-stər)
Reidl, Brian  (RĒD-əl)
Reig, Teddy  (RĒG)
Reineck, Torsten  (TÔR-stən  RĪN-ək)
Reiner, Carl  (RĪN-ər)
Reiner, Fritz  (RĪN-ər)
Reiner, Rob  (RĪN-ər)
Reines, Frederick  (RĪN-əs)
Reinhard, Johan  (YŌ-hän)
Reinhardt, Django  (JANG-gō)
Reinhardt, Uwe E.  (OO-vä)
Reinisch, June  (RĪN-ish)
Reinking, Ann  (RĪN-king)
Reis, Irving  (RĒS)
Reis, Meta  (MĒT-ə  RĒS)
Reiser, Paul  (RĪZ-ər)
Reiser, Pete  (RĒS-ər)
Reisman, Alexandra  (RĀZ-mən)
Reisman, Joe  (RĪS-mən)
Reisner, Rev. Christian F.  (RĒS-nər)
Reiss, Mike  (RĪS)
Reiss, Randy  (RĒS)
Reisz, Barney  (RĪS)
Reit, Seymour  (RĪT)
Reith, Baron John  (RĒTH)
Reitman, Ivan  (ĪV-ən  RĪT-mən)
Rekers, George  (RĒ-kərz)
Remini, Leah  (LĒ-ə  REM-ə-nē)
Remini, Robert  (REM-ə-nē)
Remlinger, Mike  (REM-lin-jər)
Renacci, Jim  (rə-NĀ-sē)
Renault, Francis  (ren-ÔLT)
Renault, Line  (LĒN  rā-NŌ)
Renault, Mary  (ren-ÔLT)
Renck, Johan  (YŌ-hän  RENK)
Rendell, Ed  (ren-DEL)
Rendon, Anthony  (ren-DŌN)
Renis, Tiny  (RĀN-is)
Renoir, Jean  (ZHÄ[N]  ren-WÄ)
Renteria, Edgar  (ren-tə-RĒ-ə)
Rentzel, Lance  (RENT-səl)
Reoch, Robert  (RŌSH)
Repole, Charles  (REP-ə-lē)
Repplier, Agnes  (REP-lē-ər)
Resnais, Alain  (al-A[N]  rā-NĀ)
Reso, Sidney J.  (RĒS-ō)
Reuter, Kirk  (RĒT-ər)
Reuther, Walter  (ROOTH-ər)
Reutter, Katherine  (ROIT-ər)
Revel, Harry  (REV-əl)
Revell, Nellie  (rə-VEL)
Revell, Oliver "Buck"  (rə-VEL)
Revelle, George  (rə-VEL)
Revelle, Roger  (rə-VEL)
Reventlow, Lance  (REV-ənt-lō)
Revier, Dorothy  (rə-VĒR)
Revier, Harry  (rə-VĒR)
Revill, Clive  (REV-il)
Revis, Beth  (REV-is)
Revueltas, Silvestro  (rā-voo-EL-täs) 
Rey, Alvino  (al-VĒ-nō  RĀ)
Reyes, Jose  (RĀ-əs)
Reyes, Mario  (MÄR-ē-ō  RĀ-əs)
Reyes, Matias  (mä-TĀ-əs  RĀ-əs)
Reyes, Ricardo  (RĀ-əs)
Reyes, Silvestre  (sil-VES-trā  RĀ-es)
Reynaud, Paul  (PŌL  rā-NŌ)
Reynolds, Malvina  (mal-VĒN-ə)
Reza, Yasmina  (yäz-MĒN-ə  REZ-ə)
Rhames, Ving  (RĀMZ)
Rhea, Caroline  (KAR-ə-līn  RĀ)
Rheault, Col. Robert T.  (RŌ)
Rheaume, Manon  (ma-NŌ[N]  rā-ŌM)
Rhode, Kim  (RŌ-dē)
Rhodes, Hari  (HAR-ē)
Rhue, Madlyn  (ROO)
Rhymer, Paul  (RĪM-ər)
Rhys-Davies, John  (RĒS-DĀV-is)
Riano, Renie  (REN-ē  rē-AN-ō)
Ribicoff, Abraham  (RIB-ə-kôf)
Ribiero, Alphonso  (al-FON-sō  rə-BÂR-ō)
Ribot, Veronica  (RĒ-bō) 
Ricci, Richard  (RĒ-sē)
Riccio, Tom  (RĒ-chē-ō)
Rice-Davies, Mandy  (DĀV-əs)
Rich, Adrienne  (ĀD-rē-ən)
Richards, Cecile  (sə-SĒL)
Richert, Wanda  (RICH-ərt)
Richmond, Ma’Lik  (mə-LĒK)
Richter, Andy  (RIK-tər)
Richter, Charles  (RIK-tər)
Ricker, Maelle  (m ī-EL)
Rickover, Hyman  (RIK-ō-vər)
Riddett, Cecilia  (sə-SĒL-yə  ri-DET)
Rieders, Dr. Fredric  (RĒD-ərz)
Riedstra, Daniel  (RĒD-strə)
Riefenstahl, Leni  (LĀ-nē  RĒF-ən-shtäl)
Rieffel, Lisa  (LĒS-ə  rə-FEL)
Ries, Frank W.D.  (RĒS) 
Riesch, Maria  (RĒSH)
Rieu, Andre  (rē-OO)
Rieveschl, George  (RĒ-və-shel)
Rifkind, Joshua  (RIF-kīnd)
Riggio, Leonard  (RIJ-ē-ō)
Riggio, Vincent  (RIG-ē-ō)
Rihanna  (rē-ÄN-ə)
Riis, Jacob  (RĒS)
Riis, Linda  RĪS)
Riley-Grant, Meagan  (MĒG-ən)
Rilke, Rainer Maria  (RĪN-ər  mä-RĒ-ä  RIL-kə)
Rimes, LeAnn  (RĪMZ)
Rimet, Jules  (ZHOOL  rē-MĀ)
Rimsza, Skip  (RIM-zə)
Rinner, Lisa  (LĒS-ə  RIN-ər)
Rintels, David W.  (rin-TELZ)
Riopelle, Jean-Paul  (ZHÄ[N]-PAUL  ryō-PEL)
Riordan, Marjorie  (RĒR-dən)
Riordan, Mike  (RĒR-dən)
Riordan, Richard  (RĒR-dən)
Riordan, Rick (RĪ-ər-dən)
Ripa, Kelly  (RIP-ə)
Rippon, Adam  (RIP-on)
Riquelme, Jorge  (HÔR-hā  ri-KEL-mā)
Risberg, Swede  (RIZ-bûrg)
Risen, James  (RĪZ-ən)
Riske, David  (RIS-kē)
Riske, Robert  (RIS-kē)
Risley, Ann  (RIZ-lē)
Risner, Robinson  (RIZ-nər)
Rison, Andre  ( RĪ-zən)
Rispole, Pat  (ris-PŌL-ē)
Risque, Nancy  (RISK)
Rissner, Danton  (RIZ-nər)
Ritchard, Cyril  (SĒR-əl  rə-CHÄRD)
Ritsma, Rintje  (RĒN-chə  RITS-mə)
Rittenband, Laurence J.  (RIT-‘n-band)
Rittmann, Trude  (TROOD-ē  RIT-mən)
Riva, Maria  (RĒV-ä)
Rivera, Chita  (CHĒT-ä  ri-VÂR-ä)
Rivera, Geraldo  (hûr-ÄL-dō  ri-VÂR-ä)
Rivera, Saul  (sä-OOL  ri-VÂR-ä)
Rizzoli, A.G.  (ritz-Ō-lē)
Rizzotti, Jen  (rə-ZOT-ē)
Roache, Linus  (RŌCH)
Roark, Tanner  (RŌ-ärk)
Roayaie, Dr. Sasan  (roi-Ī)
Robach, Amy  (RŌ-bäk)
Robbe-Grillet, Alain  (a-LA[N]  RŌB-grē-YĀ)
Roberti, Lyda  (LĪD-ə  rə-BÛRT-ē)
Roberts, Alice  (rō-BÂR)
Roberts, Allene  (AL-ēn)
Roberts, Caughey  (KÄ-gē)
Roberts, Cokie  (KŌK-ē)
Roberts, Pernell  (pûr-NEL)
Robertson, Zue  (ZOO)
Robeson, Paul  (RŌB-sən)
Robi, Paul  (RŌB-ē)
Robichaud, Clifford J.  (RŌB-ə-shôd)
Robinson, Hubbell, Jr.  (HUB-əl)
Robison, Blake  (ROB-ə-sən)
Robison, James  (ROB-ə-sən)
Robison, Margaret  (RŌB-ə-sən)
Robitaille, Luc  (LOOK  RŌ-bə-tī)
Robles, Richard  (RŌ-bəlz)
Robson, Flora  (ROB-sən)
Robson, Mark  (RŌB-sən)
Robson, May  (RŌB-sən)
Robson, Ruthann  (ROB-sən)
Robson, William N.  (RŌB-sən)
Rocard, Michel  (mē-SHEL  rō-KÄR)
Rocca, Giorgio  (JÔRJ-yō  RŌK-kä)
Rocha, Amy  (RŌ-shə)
Rocha, Brent  (RŌ-shə)
Rocha, John  (rō-SHÄ)
Rocha, Sharon  (RŌCH-ə) 
Roche, Eugene  (RŌCH)
Roche, Mary  (RŌCH)
Roche, Suzzy  (SUZ-ē  RŌCH)
Roche, Terre  (TER-ē  RŌCH)
Roche, Tony  (RŌCH)
Rochette, Joannie  (ZHŌ-ä-NĒ  rō-SHET)
Rochman, Hazel  (ROK-mən)
Rochon, Lela  (LĒL-ə  rō-SHON)
Rockne, Knute  (kə-NOOT  ROK-nē)
Rodat, Robert  (RŌ-dat)
Rodd, Marcia  (MÄRSH-ə)
Rodemich, Gene  (ROD-ə-mich)
Roderick, Brande  (BRAN-dē)
Rodham Clinton, Hillary  (ROD-əm)
Rodham, Hugh  (ROD-əm)
Rodham, Tony  (ROD-əm)
Rodi, Robert  (RŌD-ē)
Rodin, Judith  (RŌD-ən)
Rodini, Bonnie  (rō-DĒN-ē)
Rodman, Philander  (fə-LAN-dər)
Rodnina, Irina  (ē-RĒN-ə  rōd-NĒN-ə)
Rodriguez, Eloy  (ē-LOI  rod-RĒ-ges)
Rodriguez, Ivan  (ē-VON  rod-RĒ-ges)
Rodriguez, Jai  (JĀ  rod-RĒ-ges)
Rodstein, Dick  (ROD-stīn)
Rodzinski, Artur  (rud-JĒN-skē)
Roeder, Scott  (RŌ-dər)
Roeg, Nicolas  (RŌG)
Roehm, Carolyne  (KAR-ə-līn  RŌM)
Roelfs, Jan  (YÄN  RŌLFS)
Roemer, Buddy  (RŌM-ər)
Roemer, Milton I.  (RŌM-ər)
Roeper, Richard  (RŌP-ər)
Roesgun, Susan  (RŌS-gən)
Roesler, Mark  (ROS-lər)
Roethlisberger, Fred  (RÔTH-lis-bûr-gər)
Roethlisberger, John  (RÔTH-lis-bûr-gər)
Rogell, Al  (rō-GEL)
Rogers, Lela  (LĒL-ä)
Rogers, Reg  (REJ)
Rogge, Jacques  (ZHÄK  RŌG)
Roggensack, Colleen  (RŌ-gən-sak)
Rohan, Rick  (RŌ-ən)
Rohatyn, Felix  (RŌ-ə-tin)
Rohauer, Robert  (RŌ-hou-ər)
Rohde, David (RŌD)
Rohrabacher, Dana  (DĀN-ə  RÔR-ə-bäk-ər)
Roiphe, Anne  (ROI-fē)
Roiphe, Katie  (ROI-fē)
Roles-Williams, Barbara  (RŌLZ)
Rolle, Esther  (RŌL)
Rolle, Samari  (sə-MÄR-ē  RŌL)
Rolling, Danny  (RŌL-ing)
Rollins, Ed
Romagnola, Richard  (rō-mən-YŌ-lä)
Romanek, Mark  (rə-MAN-ik)
Romay, Lina  (LĒN-ä  rō-MĪ)
Romer, Roy  (RŌM-ər)
Romero, Cesar  (SĒZ-ər  rō-MÂR-ō)
Romero-Barcelo, Carlos  (rō-MÂR-ō-bär-sel-Ō)
Romesha, Clint / Clinton  (RŌ-mə-shā)
Romijn-Stamos, Rebecca  (rō-MĀN  STĀ-mōs)
Rominger, Karl  (ROM-in-jər)
Romme, Gianni  (JON-nē  RŌM-ə)
Ronell, Ann  (rə-NEL)
Rongji, Zhu  (JYOO  RÄNG-JĒ)
Roome, Yvonne  (RŌM)
Roose, Kevin  (ROOS)
Roosevelt, Eleanor  (RŌZ-ə-velt)
Roosevelt, Elliott  (RŌZ-ə-velt)
Roosevelt, Franklin Delano  (DEL-ə-nō  RŌZ-ə-velt)
Roosevelt, Theodore  (RŌZ-ə-velt)
Roosevelt Longworth, Alice  (RŌZ-ə-velt)
Ros-Lehtinen, Ileana  (il-ē-ÄN-ə  rôs-LĀ-ti-nən)
Rose, Anika Noni  (ə-NĒK-ə  NŌ-nē  RŌZ)
Rose, Felipe  (fə-LĒP-ā)
Rose, Gillian  (GIL-ē-ən)
Roselli, Johnny  (rə-ZEL-ē)
Rosenbaum, Jonathan  (RŌZ-ən-bom)
Rosenblum, Nina  (NĒN-ə  RŌZ-ən-bloom)
Rosenfeld, Keva  (KĒ-və)
Rosenstein, Jaik  (JĀK  RŌZ-ən-stēn)
Rosenstein, Nettie  (RŌZ-ən-stēn)
Rosenstein, Sophie  (RŌZ-ən-stēn)
Rosenstiel, Lewis  (RŌZ-ən-stēl)
Rosenstiel, Susan  (RŌZ-ən-stēl)
Rosenstiel, Tom  (RŌZ-ən-stēl)
Rosher, Charles D.  (RŌSH-ər)
Roshumba  (rə-SHUM-bə)
Rosica, Rev. Thomas  (RŌ-sē-kä)
Ros-Lehtinen, Ileana  (il-ē-ÄN-ə  rôs-LĀT-ə-nən)                 
Rospars, Joe  (RŌS-pärz)
Ross, Laurenne  (lôr-EN)
Rosset, Marc  (rô-SĀ)
Rostal, Jan  (JAN  ROS-təl)
Rostenkowski, Dan  (ros-tin-KOU-skē)
Rostova, Mira  (MĒR-ä  ros-TŌ-vä)
Rostow, Walt  (ROS-tou)
Rostropovich, Mstislav  (MIS-ti-släf  rôs-trō-PŌ-vich)
Rosza, Miklos  (MIK-lōs  RŌ-zhä)
Roth, Joseph  (YŌ-zef  RŌT)
Roth, Martha  (MÄR-tä  RŌT)
Rothafel, S.L. "Roxy"  (RÔTH-ə-fel)
Rothblum, Esther D.  (RÔTH-bloom)
Rothel, David  (RÔTH-əl)
Rothstein, Arnold  (RÔTH-stēn)
Rothstein, Kevin  (RÔTH-stēn)
Rothstein, Paul  (RÔTH-stīn)
Rotolo, Suze  (SOO-zē  rō-TŌ-lō)                   
Roubini, Nouriel  (NÔR-ē-el  roo-BĒ-nē)
Rouch, Doug  (ROU)
Roukema, Marge  (ROK-ə-mə)                       
Rounesville, Robert  (ROUNZ-vil)
Rouault, Georges  (ZHÔRZH  roo-Ō)
Rousselot, Philippe  (fē-LĒP  roos-ə-LŌ)
Rousseve, David  (roo-SEV)
Routier, Darlie Lynn  (roo-TĒR)
Routledge, Patricia  (RUT-lij)
Roveta, Sandra  (rō-VET-ə)
Rowan, Carl  (RŌ-ən)
Rowan, Dan  (RŌ-ən)
Rowan, Roy  (RŌ-ən)
Rowell, Victoria  (ROU-əl)
Rowland, Rhonda  (RŌ-lənd)
Rowland, Roy  (RŌ-lənd)
Rowlands, Gena  (JEN-ə  RŌ-ləndz)
Rowlands, Ted  (RŌ-linz)
Rowles, Jimmy  (RŌLZ)
Rowles, Polly  (RŌLZ)
Rowley, Janet D.  (ROUL-ē)
Rowling, J.K.  (RŌ-ling)
Roxon, Lillian  (ROKS-on)
Roy, Avik  (Ō-vik  ROI))
Roy, Patrick  (RWÄ)
Royball, Edward  (ROI-bäl)
Royball, Lucille  (ROI-bäl)
Rozakis, Bob  (rō-ZAK-is)
Rozelle, Pete  (rō-ZEL)
Rozema, Patricia  (RŌZ-ə-mə)
Rozen, Roee  (rō-Ā)
Rozenbaum, Willy  (RŌZ-ən-boom)
Rozsa, Miklos  (MIK-lōsh  RŌ-zhə)
Rubell, Steve  (roo-BEL)
Rubenstein, Artur  (ÄR-tür  ROOB-ən-stīn)
Rubenstein, Arye  (ÂR-ē  ROOB-ən-stīn)
Rubenstein, Bill  (ROOB-ən-stēn)
Rubenstein, Bonnie  (ROOB-ən-stēn)
Rubenstein, Helena  (HEL-ə-nə  ROOB-ən-stīn)
Rubenstein, John  (ROOB-ən-stīn)
Rubenstein, Zelda  (ROOB-ən-stīn)
Rubin, Chanda  (CHAN-də)
Rubin, Cyma  (SĒM-ə)
Rubinstein, Arthur  (ROOB-in-stīn)
Rublein, Brian  (ROOB-lin)
Ruckelshaus, Jill  (RUK-əlz-hous)
Ruckelshaus, William  (RUK-əlz-hous)
Ruddell, George L.  (roo-DEL)
Rudel, Julius  (roo-DEL)
Rudolph, Maya  (MĪ-ə)
Ruehl, Mercedes  (mûr-SĀ-dēz  ROOL)
Ruellan, Andree  (än-DRĀ  roo-EL-en)
Ruettiger, Rudy  (ROOT-ə-gər)
Ruffalo, Mark  (RUF-ə-lō)
Ruffin, David  (RUF-in)
Ruge, Daniel A.  (ROO-gē)
Ruggie, John  (RUG-ē)
Ruh, Lucinda  (loo-SIN-də  ROO)
Ruitenbeek, Hendrik  (HĪN-drik  ROIT-ən-bēk)
Ruiz, Dina  (DĒN-ə  roo-ĒZ)
Rukeyser, Louis  (LOO-is  ROOK-ī-zər)
Rukeyser, Bill  (ROOK-ī-zər)
Rukeyser, Bud  (ROOK-ī-zər)
Rukeyser, Muriel  (ROOK-ī-zər)
Rumann, Sig  (ROO-män)
Runolfsson, Anne  (rə-NOLF-sən)
Rupe, Art  (ROOP)
Rus, Daniela  (ROOS)
Ruscha, Edward  (roo-SHĀ)
Rusedski, Greg  (rə-ZED-skē)
Rusesabagina, Paul  (rə-ses-ə-bä-JĒN-ə)
Rushdie, Salman  (SÄL-mən  RÜSH-dē)
Russell, Luis  (LOO-is)
Russo, Mary  (ROOS-ō)
Russo, Rene  (rə-NĀ  ROOS-ō)
Russotto, Michael  (rə-SOT-ō)
Rust, Mathias  (mə-TĒ-us  ROOST)
Rustigan, Michael  (RUS-tə-gən)
Rustin, Bayard  (BĪ-ərd  RUS-tin)
Rutan, Bert  (ROO-tan)
Rutan, Dick  (ROO-tan)
Rutan, Grange  (ROO-tan)
Ruther, Wyatt  (ROOTH-ər)
Ruttan, Susan  (rə-TAN)
Ruutel, Arnold  (ROO-tel)
Ruuth, Marianne  (ROOTH)
Ruyak, Beth  (ROO-yak)
Ruysdael, Basil  (BAZ-il  RĪZ-dâl)
Rybar, Ctibor  (TSI-tyä-bôr  RIB-är)
Rybczynski, Zbigniew  (ZBĒG-nyef  rib-CHIN-skē)
Rydell, Bobby  (rī-DEL)
Rydstrom, Gary  (RĪD-strəm)
Rypdal, Terje  (TÂR-yə  RIP-däl)
Rypien, Mark  (RIP-in)
Rysanek, Leonie  (LĒ-ən-ē  RĒZ-ə-nek)
Ryskind, Morrie  (RIS-kənd)
Ryun, Jim  (RĪ-ən)
Rzepcynski, Marc  (zep-CHIN-skē)
Rzepkowski, Neal  (zep-KOU-skē)
Rzewski, Frederic  (ZHEV-skē)

Key to pronunciation

Back to top

S

Saakashvili, Mikheil (MĒ-kä-ēl sä-ä-käsh-VĒ-lē)
Saariaho, Kaija (KĪ-ə SÄ-rē-ä-hō)
Saarloos, Kirk (SÄR-loos)
Sabah, Jaber Al-Ahmad Al-Jaber, Al- (JÄ-bir äl-ä-MÄD äl-JÄ-bir äl-sä-BÄ)
Saban, Lou (SĀB-ən)
Sabathia, C.C. (sə-BATH-ē-ə)
Sabato, Antonio Jr. (sä-BÄ-tō)
Sabato, Larry (SÄB-ə-tō)
Sabella, David (sə-BEL-ə)
Sabella, Ernie (sə-BEL-ə)
Saberhagen, Bret (SĀ-bər-hā-gən)
Sabin, David (SÄB-ən)
Sabin, Dr. Albert (SĀB-ən)
Sabine, Charles (SA-bīn)
Sablikova, Martina (säb-LĒ-kō-vä)
Sablon, Jean (ZHÄ[N] sä-BLÔ[N])
Sabo, Martin (SĀB-ō)
Sabovcik, Josef (JŌ-səf sə-BOV-chik)
Sabu (SÄ-boo)
Sacchi, Robert (SÄK-ē)
Sachar, Louis (LOO-is SAK-ər)
Sachs, Aaron (SAKS)
Sachs, Bernard (bûr-NÄRD SAKS)
Sachs, Emanie (e-MÄN-yə SAKS)
Sachs, Mannie (SAKS)
Sachs, Walter (SAKS)
Sacirbey, Muhamed (SHÄK-ər-bā)
Sackville-West, Vita (VĒT-ə)
Sadat, Anwar [el-] (ÄN-wär sä-DÄT)
Sadat, Jihan (ji-HÄN sä-DÄT)
Sade (shär-DĀ)
Sadiq, Mohammed (mō-HÄM-əd sä-DĒK)
Sadoff, Fred (SĀ-dôf)
Saenz, Josephine (SĪNZ)
Saerchinger, Cesar (SĀ-zär SÛRCH-in-jər)
Saeta, Eddie (sī-ĀT-ə)
Safavian, David (sə-FĀV-ē-ən)
Safer, Morley (SĀF-ər)
Saferstein, Richard (SAF-ər-stēn)
Safir, Howard (SĀF-ər)
Safire, William (SA-fī-ər)
Sagal, Boris (sä-GÄL)
Sagal, Katey (sä-GÄL)
Sagan, Carl (SĀG-in)
Sagan, Francoise (frä[n]-SWÄZ sä-GÄ[N])
Sage, Maurice (môr-ĒS SĀJ)
Sager, Carol Bayer (BĀ-ər SĀG-ər)
Saget, Bob (SAG-ət)
Sagoes, Ken (sə-GŌZ)
Sahagun, Martha (MÄR-tä sä-GOON)
Sahlins, Bernie (SÄL-inz)
Said, Edward W. (sä-ĒD)
Saigh, Fred (SĪ)
Saiki, Pat (SĪK-ē)
Sainz, Francisco (SĪNZ)
Sajak, Pat (SĀ-jak)
Sakall, S.Z. (SÄK-äl)
Sakamoto, Kyu (KYOO sä-kä-MŌ-tō)
Sakic, Joe (SAK-ik)
Salahi, Michaele (mi-KEL sä-LÄ-hē)
Salahi, Tareq (TÄR-ək sä-LÄ-hē)
Salam, Abdus (ÄB-dyoos sa-LAM)
Salam, Reihan (RĪ-hän sä-LÄM)
Salan, Raoul (ROUL sä-LÄN)
Salan, Reihan (RĀ-hän sä-LÄN)
Salant, Richard (sə-LANT)
Salas, Roberto (SÄL-äs)
Saldana, Theresa (tə-RĒS-ə säl-DAN-ə)
Saldana, Zoe (ZŌ-ē säl-DÄN-ə)
Sale, Jamie (JĀM-ē sä-LĀ)
Saleh, Ali Abdullah (ä-LĒ äb-DOOL-ä SÄ-lē)
Salem, Kario (KAR-ē-ō SĀL-əm)
Saleth, Ali Abdullah (ä-LĒ äb-DOOL-ä SÄ-leth)
Salinger, Conrad (SAL-in-jər)
Salinger, J.D. (SAL-in-jər)
Salkind, Alexander (SÄL-kīnd)
Salkind, Ilya (ĒL-yə SÄL-kīnd)
Sallay, Andras (ÄN-dräs SHÄL-ī)
Salle, David (SAL-ē)
Sallee, Hilmar (sə-LĒ)
Salmi, Albert (SAL-mē)
Salmon, Matt (SAM-ən)
Salmon, Paul (SOL-mən)
Salome, Lou (sə-LŌ-mā)
Salonen, Esa-Pekka (ES-ə-PEK-ə SAL-ə-nin)
Salonga, Lea (LĀ-ə sä-LONG-ə)
Salopek, Paul (SAL-ə-pek)
Salort, Mike (sä-LÔRT)
Saltalamacchia, Jarrod (säl-tä-lə-MÄ-kē-ə)
Salvatore, Paula (sal-və-TÔR-ē)
Salvatore, R.A. (sal-və-TÔR-ā)
Samaranch, Juan Antonio (HWÄN än-TŌ-nyō sä-mä-RÄNCH)
Samish, Arthur H. (SAM-ish)
Sanchez, Duaner (doo-ÄN-ər)
Sanchez Vicario, Arantxa (är-ÄN-chä SÄN-chez və-KÂR-ē-ō)
Sancious, David (SANK-chəs)
Sandbech, Stalle (STÄ-lē SÄND-bek)
Sande, Emilie (EM-ə-lē san-DĀ)
Sande, Walter (SAND)
Sandefur, Thomas (SAND-ə-fər)
Sandeno, Kaitlin (KĀT-lin SAN-də-nō)
Sanders, Alain (AL-ən)
Sanders, Deion (DĒ-on)
Sanders, Marlene (mär-LĒN)
Sandhu, Emannuel (ē-MAN-yoo-el SAN-doo)
Sandin, Vanessa (san-DĒN)
Sandor, Gluck (GLOOK)
Sands, Xe (EX-ē)
Sandvold, Erik (SAND-vōld)
San Giacomo, Laura (san-ju-KŌ-mō)
San Juan, Olga (san-WÄN)
Santagati, Steve (sant-ə-GÄT-ē)
Santana, Johan (YŌ-hän san-TAN-ə)
Santoni, Reni (REN-ē san-TŌ-nē)
Santorum, Rick (san-TÔR-əm)
Sanz, Horatio (hə-RĀ-shē-ō SÄNZ)
Saperstein, Abe (SAP-ər-stēn)
Saperstein, Alan (SAP-ər-stēn)
Saperstein, Hank (SAP-ər-stēn)
Saperstein, Richard (SAP-ər-stēn)
Saperstein, Saundra (SAP-ər-stēn)
Saralegui, Cristina (sä-rä-LEG-ē)
Saramago, Jose (zhō-SĀ sä-rä-MÄ-gō)
Sarandon, Chris (sə-RAN-dən)
Sarandon, Susan (sə-RAN-dən)
Sarasohn, Lane (SAR-ə-sən)
Sarazen, Gene (SAR-ə-zən)
Sarbanes, Paul (SÄR-bānz)
Sarcev, Ursula (SÄR-sev)
Sardi, Jan (JAN SÄR-dē)
Sardi, Vincent (SÄR-dē)
Sarkozy, Nicholas (NĒ-kō-LÄ SÄR-kō-ZĒ)
Sarlatte, Bob (SÄR-lät)
Sarney, Jose (zhō-ZĀ sär-NĀ)
Sarokin, H. Lee (SAR-ə-kin)
Sarrazin, Michael (SAR-ə-zin)
Sartain, Gailard (GĀ-lərd sär-TĀN)
Sarzo, Rudy (SÄR-zō)
Sassoon, Vidal (VĒ-dal sa-SOON)
Sater, Richard (SĀT-ər)
Sater, Steven (SĀT-ər)
Sathirathai, Surakiart (soo-rä-GĒ-ät sä-tē-EN-tī)
Sathyavagiswaran, Lakshmanan (läk-SHMÄ-nän sät-YÄ-vä-GĒS-wä-rän)
Satloff, Robert (SAT-lôf)
Satoya, Tae (TĀ sə-TOI-ə)
Saudek, Robert (SÔD-ek)
Sauerbrey, Ellen (SOU-ər-brā)
Sautin, Dmitry (də-MĒ-trē SOUT-ən)
Sauvage, Louise (sü-VÄZH)
Savalis, Telly (sə-VAL-əs)
Savant, Doug (sə-VÄNT)
Savard, Nanette (sə-VÄRD)
Savel, Dava (DÄ-vä sä-VEL)
Saverin, Eduardo (ed-WÄR-dō SAV-ə-rin)
Savile, Jimmy (SAV-əl)
Saville, Victor (SAV-əl)
Savitt, Jan (JAN SAV-ət)
Saviuk, Alex (SAV-ē-ük)
Savo, Jimmy (SA-vō)
Savoie, Matthew (sə-VOI)
Sawalha, Julia (sə-WÄL-ə)
Saxbe, William (SAX-bē)
Sayao, Bidu (BĒ-doo SĪ-ou)
Sbarbaro, Tony (SPÄR-bə-rō)
Sbarge, Raphael (sə-BÄRZH)
Scaasi, Arnold (SKÄZ-ē)
Scacchi, Gretta (SKÄK-ē)
Scaife, Richard Mellon (SKĀF)
Scahill, Jeremy (SKĀ-hil)
Scala, Gia (JĒ-ä SKÄ-lä)
Scalia, Antonin (AN-tə-nin skä-LĒ-ə)
Scalia, Jack (skä-LĒ-ə)
Scalia, Pietro (PYET-rō skä-LĒ-ə)
Scalise, Steve (skä-LĒS)_
Scarne, John (SKÄR-nē)
Scarry, Richard (SKAR-ē)
Scavullo, Francesco (frän-CHES-kō skä-VOO-lō)
Scelsa, Vin (SKEL-sə)
Scelsi, Giacinto (jä-CHĒN-tō SHEL-sē)
Schaap, Dick (SHAP)
Schacher, Mel (SHAK-ər)
Schacht, Hjalmar (YÄL-mär SHÄKHT)
Schaden, Chuck (SHĀD-ən)
Schadler, Jay (SHĀD-lər)
Schaech, Jonathon (SHEK)
Schafer, Kermit (SHĀf-ər)
Schafer, Natalie (SHĀf-ər)
Schaffer, Bob (SHĀ-fər)
Schaffer, Kent (SHAF-ər)
Shakira (shä-KĒR-ə)
Schakowsky, Jan (JAN shə-KOU-skē)
Schallert, William (SHAL-ərt)
Schama, Simon (SHÄ-mä)
Schanberg, Sydney (SHAN-bûrg)
Schapiro, Miriam (shə-PĒR-ō)
Schapp, Dick (SHAP)
Schappell, Dori (shə-PEL)
Schappell, Lori (shə-PEL)
Schary, Dore (DÔR-ē SHAR-ē)
Scheck, Barry (SHEK)
Scheck, George (SHEK)
Scheffenacher, David (SHEF-nä-kər)
Scheib, Earl (SHĪB)
Scheider, Roy (SHĪD-ər)
Schenck, Joseph (Joe) (SKENK)
Schenck, Nicholas (Nick) (SKENK)
Schenck, Rev. Robert (SHENK)
Schenk, Lynn (SHENK)
Schepisi, Fred (SHEP-sē)
Scherbo, Vitaly (vi-TÄL-ē SHÂR-bə)
Schermie, Joe (SHÛR-mē)
Scherr, Amy (SHĒR)
Schettino, Francesco (frän-CHES-kō ske-TĒN-ō)
Scheuer, James H. (SHOI-ər)
Scheuer, Stephen (SHOI-ər)
Scheuer, Susan (SHOI-ər)
Schiaparelli, Elsa (skyäp-ə-REL-lē)
Schiavelli, Vincent (skē-ä-VEL-ē)
Schiavo, Mary (skē-ÄV-ō)
Schiavo, Michael (SHĪ-vō)
Schiavo, Terri (SHĪ-vō)
Schickele, Peter (SHIK-ə-lē)
Schiebe, Samantha (SHĪ-bē)
Schieffer, Bob (SHĒF-ər)
Schifrin, Lalo (LÄ-lō SHIF-rən)
Schine, G. David (SHĪN)
Schipa, Tito (TĒ-tō SKĒ-pä)
Schippers, Thomas (SHIP-ərz)
Schiraldi, Calvin (shər-ÄL-dē)
Schirra, Wally (shə-RÄ)
Schisgal, Murray (SHIS-gəl)
Schjeldahl, Peter (SHEL-däl)
Schjelderup-Ebbe, Thorlief (TÔR-lēf SHELD-rup-EB)
Schlamme, Martha (SHLÄ-mə)
Schlamme, Thomas (SHLÄ-mē)
Schlatter, George (SHLÔT-ər)
Schlee, George (SHLĀ)
Schlee, Valentina (SHLĀ)
Schlegel, Elfi (ELF-ē SHLĀ-gəl)
Schlesinger, Arthur (SHLĀ-zing-ər)
Schlesinger, James (SHLĀ-zing-ər)
Schlesinger, John (SHLES-ən-jər)
Schlesinger, Richard (SLES-ən-jər)
Schlesinger, Robert (SHLĀ-zing-ər)
Schlessinger, Dr. Laura C. (SHLES-ing-gər)
Schlight, John (SLĪT)
Schlopy, Erik (SHLŌ-pē)
Schlup, Lloyd (SHLOOP)
Schmid, Max (SHMĒD)
Schmoke, Kurt (SHMŌK)
Schmiechen, Richard (SHMĒK-ən)
Schnall, John (SHNÔL)
Schnee, Bill (SHNĀ)
Schnee, Charles (SHNĀ)
Schneider, Batami (bə-TÄM-ē)
Schneider, Romy (RŌM-ē)
Schoech, William A. (SHEK)
Schoedsack, Ernest (SHŌD-sak)
Schoemperlen, Diane (SHUMP-ər-lin)
Schoen, Vic (SHŌN)
Schoendienst, Red (SHĀN-dēnst)
Schoenfeld, Scott (SHÛRN-feld)
Schoenke, Ray (SHON-kē)
Schoettler, Gail (SHET-lər)
Schofield, John (SKŌ-fēld)
Schoonmaker, Thelma (SKOON-mā-kər)
Schoop, Jonathan (SKŌP)
Schopf, J. William (SHOF)
Schoppe, James (SKOP-ē)
Schott, Anton (AN-ton SHÔT)
Schrade, Paul (SHRĀD)
Schraf, Kimberly (SHRAF)
Schrager, Ian (Ē-ən SHRĀG-ər)
Schrefer, Eliot (SHRĀ-fər)
Schreger, Charles (SHRĀG-ər)
Schrieber, Flora Rheta (RĒT-ə SHRĪ-bər)
Schreiber, Liev (lē-EV SHRĪB-ər)
Schrempp, Juergen (YÜR-gən SHREMP)
Schrenkengost, Fred T. (SHRENK-ən-gost)
Schreuder, Frances (SHROI-dər)
Schreuder, Larry (SHROI-dər)
Schreuder, Marc (SHROI-dər)
Schrichte, Lynn (SHRIK-tə)
Schroder, Gerhard (GÂR-härt SHROI-dər)
Schroder, Rick(y) (SHRŌD-ər)
Schroeder, Barbet (bär-BĀ SHRŌ-dər)
Schroeder, Dorothy "Dottie" (SHRĀD-ər)
Schroeder, Gerhard (GER-härd SHRŌD-ər)
Schroeder, Jay (SHRĀD-ər)
Schroeder, Patricia (SHRŌD-ər)
Schroeder, William (SHRĀD-ər)
Schuenemeyer, Rev. Michael (SHOON-e-mī-ər)
Schuette, Bill (SHOOT-ē)
Schulberg, B.P. (SHÜL-bûrg)
Schulberg, Budd (SHÜL-bûrg)
Schullinger, Karl (SHÜL-ən-jər)
Schulman, Nev (NĒV)
Schulte, Gregory (SHÜL-tē)
Schulte, Sarah (SHÜLT)
Schulte, Steve (SHÜL-tē)
Schultes, Richard Evans (SHUL-tes)
Schulz, Charles (SHÜLTS)
Schulz, William (SHÜLTS)
Schumacher, Brad (SHOO-mäk-ər)
Schumacher, Joel (SHOO-mäk-ər)
Schumer, Charles E. “Chuck” (SHOOM-ər)
Schuyten, Peter J. (SKĪ-tən)
Schwartz, Maurice (MÔR-is)
Schwarz, Peggy (SHVÄRTS)
Schwarzenegger, Arnold (SHWÔRT-zən-eg-ər)
Schwarzlose, John (SHWÔRZ-lōs)
Schweid, Carole (SHWĪD)
Schygulla, Hanna (HÄN-ä shē-GOO-lä)
Scialfa, Patty (SKAL-fə)
Scieszka, Jon (SHES-kə)
Sciolino, Elaine (shē-ə-LĒN-ō)
Sciorra, Anabella (shē-ÔR-ə)
Scioscia, Mike (SŌ-shə)
Sciutto, James/Jim (SHOOT-ō)
Scolinos, Tasia (tə-SĒ-ə skə-LĒN-ōs)
Scorsese, Martin (skôr-SES-ē)
Scott, Selina (sə-LĒ-nə)
Scotto, Renata (rə-NÄT-ä SCOT-ō)
Scottoline, Lisa (LĒS-ə skot-ə-LĒN-ē)
Scotvold, Evy (EV-ē SKOT-vōld)
Scoundras, David (SKOUND-rəs)
Scourby, Alexander (SKÜR-bē)
Scowcroft, Brent (SKŌ-krôft)
Scozzafava, Dede (DĒ-dē skō-zə-FÄV-ə)
Scrushy, Richard (SKROO-shē)
Seagal, Steven (sə-GÄL)
Seale, Bobby (SĒL)
Seale, Douglas (SĒL)
Seasongood, Eda (ĒD-ə)
Seau, Junior (SĀ-ou)
Seaver, Tom (SĒV-ər)
Seay, Mark (SĀ)
Sebald, Alice (SĒ-bōld)
Sebald, W.G. (SĒ-bôld)
Seberg, Jean (SĒ-bûrg)
Sebring, Jay (SĒ-bring)
Secombe, Harry (SĒK-əm)
Secor, Kyle (SĒ-kôr)
Secord, Richard (SĒ-kôrd)
Sedaka, Neil (sə-DAK-ə)
Sedaris, Amy (sə-DÂR-is)
Sedaris, David (sə-DÂR-is)
Seder, Sam (SĒD-ər)
Sedgwick, Kyra (KĒR-Ā)
Sedlak, Jim (SED-lak)
Sedric, Eugene (SED-rik)
Seehorn, Rhea (RĀ)
Segal, Peter (SĀ-gəl)
Segelstein, Irwin (SĒG-əl-stēn)
Sehn, Dr. James (SĀN)
Seib, Gerald (SĪB)
Seiberling, John F. (SĪ-bər-ling)
Seibert, Margo (SĪ-bərt)
Seibert, Scott (SĒB-ərt)
Seibert, Wally (SĒB-ərt)
Seidel, Fred (sī-DEL)
Seidl, Anton (ZĪ-dəl)
Seidman, William (SĒD-mən)
Seif, Mark (SĀF)
Seifert, Cassie (SĪ-fərt)
Seigenthaler, John (SĒG-ən-thäl-ər)
Seigh, Eileen (SĀ)
Seikaly, Rony (RON-ē SĪK-ə-lē)
Seiko (SĀ-kō)
Seiter, William (SĪT-ər)
Seitz, Dran (DRAN SĪTS)
Seitz, Tani (TAN-ē SĪTS)
Seiwell, Danny (SĪ-wəl)
Seixas, Peter Carr (SĀ-shəs)
Seka (SĀK-ə)
Sekayi, Nzinga Denise ('n-ZING-ə sā-KĪ-ē)
Sekles, Flavia (FLÄV-ē-ə SEK-lesh)
Sekowsky, Mark (si-KOU-skē)
Sekulow, Jay (SEK-yoo-lō)
Selassie, Haile (HĪ-lē sə-LAS-ē)
Seldes, George (SEL-dēz)
Seldes, Gilbert (SEL-dēz)
Seldes, Marian (SEL-dēz)
Seldes, Timothy (SEL-dēz)
Sele, Aaron (SĒ-lē)
Selecca, Connie (SEL-ə-kə)
Selepegno, Ann (sel-ə-PĒN-ō)
Selig, Bob (SĒ-lig)
Selig, Bud (SĒ-lig)
Selig, William (SEL-ig)
Seligman, Michael B. (SEL-ig-mən)
Seligman, Nicole K. (SEL-ig-mən)
Seligmann, Reade (RĒD SEL-ig-mən)
Seligo, Fred (sə-LĒ-gō)
Selinger, Arie (ÂR-ē SEL-in-jər)
Selolwane, John (sel-ō-lə-WÄ-nē)
Semanick, Suzanne (SEM-ə-nik)
Semel, Terry (SEM-əl)
Semon, Larry (SĒ-mən)
Semon, Waldo (SĒ-mən)
Semonski Sisters, The (si-MON-skē)
Sen, Amartya (ä-MÄR-tyä SEN)
Senghor, Leopold Sedar (LĀ-ō-pōld SĀ-där SEN-gôr)
Senor, Dan (SĒ-nôr)
Serageldin, Ismail (ISH-māl ser-ə-GEL-dən)
Seraphine, Danny (SER-ə-fin)
Serban, Andrei (ÄN-drā SÛR-bän)
Sercel, John (sûr-SEL)
Seredy, Kate (SHER-e-dē)
Sereny, Gitta (GĒ-tä SER-ə-nē)
Serpico, Frank (SÛR-pi-kō)
Serrano, Jose E. (sə-RÄN-ō)
Sesay, Isha (Ī-shä sē-SĀ)
Sesol, Jeff (SES-əl)
Seuling, Phil (SOOL-ing)
Seung-Soo, Han (HÄN-SOONG-SOO)
Sevareid, Eric (SEV-ə-rīd)
Sevigny, Chloe (KLŌ-ē SEV-ə-nē)
Seward, Ingrid (SOO-ərd)
Seyppel, Arkansas (SĪ-pel)
Shaara, Jeff (SHAR-ə)
Shaara, Michael (SHAR-ə)
Shaath, Nabil (nä-BĒL SHÄTH)
Shabalala, Joseph (shä-bä-LÄ-lä)
Shabazz, Betty (shə-BÄZ)
Shabazz, Ilyasah (il-YÄ-sə shə-BÄZ)
Shabazz, Malcom (shə-BÄZ)
Shabazz, Malik Zulu (mä-LĒK ZOO-loo shə-BÄZ)
Shabazz, Qubilah (kə-BĒL-ə shə-BÄZ)
Shaber, David (SHĀB-ər)
Shadegg, John (SHAD-əg)
Shadid, Anthony (shä-DĒD)
Shafer, Dirk (SHĀF-ər)
Shafer, Martin (SHĀF-ər)
Shaffer, Anthony (SHAF-ər)
Shaffer, Peter (SHAF-ər)
Shaffer, Paul (SHĀF-ər)
Shaffer, Steve (SHĀF-ər)
Shaffer, Adam (SHĀF-ər)
Shaffer, Jeff (SHĀF-ər)
Shaffer, Anthony (SHAF-ər)
Shaffer, Charles (SHAF-ər)
Shagan, Steve (SHĀ-gən)
Shah, Rajiv (rä-JĒV SHÄ)
Shaham, Gil (shə-HÄM)
Shahian, Cynthia (shī-AN)
Shahravan, Nina (NĒN-ə SHÄR-ə-vän)
Shaiman, Marc (SHĀ-mən)
Shakira (shə-KĒR-ə)
Shakur, Tupac (TOO-päk shä-KÜR)
Shalala, Donna (shə-LĀ-lə)
Shaler, Ira A. (SHĀ-lər)
Shalhoub, Tony (shə-LOOB)
Shalikashvili, Gen'l. John (shäl-ē-käsh-VĒ-lē)
Shamir, Yitzhak (YIT-säk shä-MĒR)
Shamos, Jeremy (SHĀ-məs)
Shange, Ntozake (EN-tə-zäk-ē SHÄN-gā)
Shankar, Ravi (RÄV-ē SHANK-är)
Shanley, John Patrick (SHAN-lē)
Shapard, William (sha-PÄRD)
Shapley, Lt.Genl. Alan (SHAP-lē)
Sharaff, Irene (SHAR-əf)
Sharapova, Maria (shär-ä-PŌ-vä)
Shargel, Gerald (shär-GEL)
Sharif, Omar (shä-RĒF)
Sharon, Ariel (är-ē-EL shä-RŌN)
Sharpe, Joane (JŌN)
Sharra, Michael (SHAR-ə)
Shaud, Grant (SHÔD)
Shavelson, Mel (SHĀV-əl-sən)
Shavers, Ernie (SHĀV-ərz)
Shaw, Arvell (ÄR-vəl)
Shaw, Bernard (bər-NÄRD)
Shaya, Carol (SHĪ-ə)
Shahzad, Faisal (FĪ-zəl shə-ZÄD)
Shcharansky, Anatoly (än-ə-TŌ-lē shä-RÄN-skē)
Shea, Jere (JER-ē SHĀ)
Shearer Hawks, Athole (ATH-ōl)
Shearer, Moira (MOI-rə)
Sheean, Vincent (SHĒ-ən)
Sheehan, Winfield (WIN-fēld SHĒ-ən)
Sheehy, Gail (SHĒ-hē)
Sheffer, Jack (SHEF-ər)
Sheik, Duncan (SHĒK)
Sheinbein, Samuel (SHĪN-bīn)
Sheindlin, Judy (SHĪND-lən)
Shelledy, James (SHEL-ə-dē)
Shen, Xue (ZHWĀ SHEN)
Shenar, Paul (shi-NÄR)
Shepherd, Cybill (SIB-əl)
Sher, Bart (SHĒR)
Sherdel, Bill (shûr-DEL)
Shero, Jeff (SHĒ-rō)
Sherrod, Charles (shə-ROD)
Sherrod, Shirley (shə-ROD)
Shestack, Jon (SHES-tak)
Shevardnadze, Eduard (e-doo-ÄRT shev-ärd-NÄD-ze)
Shevelove, Bert (SHEV-ə-luv)
Shiffrin, Mikaela (mə-KĀ-lä SHIF-rin)
Shils, Jon (JON SHILZ)
Shimer, Brian (SHĪM-ər)
Shimerman, Armin (ÄR-mən SHIM-ər-mən)
Shimkus, John (SHIM-kəs)
Shinseki, Erik (shin-SEK-ē)
Shircore, Jenny (SHÛR-kôr)
Shire, Talia (TAL-yä SHĪ-ər)
Shishkova, Yevgenia (yev-GEN-yə shish-KŌ-vä)
Shlaes, Amity (SHLĀZ)
Shliakhov, Oleg (shlē-ÄK-ôf)
Shlien, Robin (SHLĪN)
Shnapir, Simon (shnä-PĒR)
Shocas, Elaine (SHŌ-kəs)
Shocked, Michelle (SHOKT)
Shoesmith, Gary (SHOO-smith)
Shofner, Floyd D. (SHOF-nər)
Shopp, BeBe (BĒ-bē SHOP)
Shor, Toots (TÜTS)
Shouaa, Ghada (GÄD-ä SHOO-ä)
Shoushounova, Elena (ā-LĀ-nä shüsh-ü-NŌ-vä)
Shourd, Sarah (SHÔRD)
Shpilband, Igor (Ē-gôr SHPĒL-bänd)
Shub, Anatole (SHOOB)
Shue, Andrew (SHOO)
Shue, Elisabeth (SHOO)
Shui-bian, Chen (CHEN shwē-BĒ-ən)
Shula, Don (SHOOL-ə)
Shulte, Sarah (SHÜL-tē)
Shumacher, David (SHOO-mā-shir)
Shuster, David (SHOOS-tər)
Shuster, Frank (SHOOS-tər)
Shuster, Joe (SHOOS-tər)
Shuster, Rosie (SHOOS-tər)
Shutta, Ethel (shoo-TĀ)
Shwe, Than (THÄN SHWĒ)
Shyamalan, M. Night (SHÄM-ə-län)
Sia, Michel (MĪK-əl SĪ-ə)
Sibbett, Jane (SIB-it)
Sibelius, Jean (ZHÄN sə-BÂL-ē-əs)
Sicha, Choire (KÔR-ē SĒ-kə)
Sichrovsky, Peter (si-KROF-skē)
Sidey, Hugh (SĪD-ē)
Sidibe, Gabourey (GAB-ə-rā SID-ə-bā)
Sidote, John (si-DŌT-ē)
Siebert, Muriel (SĒ-bûrt)
Sieler, Lewis (SĪL-ər)
Siemaszko, Casey (shi-MÄS-kō)
Siemaszko, Nina (NĒN-ə shi-MÄS-kō)
Sienkiewicz, Bill (sin-KEV-ich)
Siepi, Cesare (CHĀZ-ə-rā sē-EP-ē)
Siewert, Jake (SĒ-wərt)
Sigel, Allan (SIG-əl)
Sigerist, Henry Ernest (SIG-ə-rist)
Signoret, Simone (sē-MŌN sēn-yôr-Ā)
Signorile, Michelangelo (mī-kəl-AN-jə-lō sēn-yôr-EL-ē)
Sihanouk, Norodom (nō-rō-DOM sē-ha-NOOK)
Sijan, Lance P. (SĪ-jon)
Sikharulidze, Anton (sik-ə-ru-LĒT-zə)
Sikorski, Wladyslaw (vwä-DIS-wäf si-KÔR-skē)
Sikov, Ed (SĪ-kov)
Silajdzic, Haris (sil-Ī-jich)
Silivas, Daniela (dän-YEL-ä SIL-ē-väsh)
Siljander, Mark D. (sil-JAN-dər)
Silke, Jim (SILK)
Sillanpaa, Frans Eemil (FRÄNTS E-mil sil-on-PA)
Sillas, Karen (SĪL-əs)
Silva, German (HÛR-män)
Silva, Joao (ZHWOU)
Silver, Alain (AL-ən)
Silverman, Sime (SĪM)
Silverman, Treva (TRĒ-və)
Silvers, Louis (LOO-is)
Silverstein, Harry (SIL-vər-stīn)
Silverstein, Larry (SIL-vər-stēn)
Silverstein, Shel (SIL-vər-stēn)
Silverstone, Alicia (ə-LĒ-sē-ə)
Sim, Alistair (AL-əs-tər SIM)
Simak, Clifford D. (SIM-ik)
Simeone, Harry (SIM-ē-ōn)
Simeone, Mark (si-MŌN)
Simeoni, Filippo (fē-LĒ-pō sim-ē-Ō-nē)
Simon, Cadi (KÄD-ē)
Simon, Claude (KLŌD sē-MŌ[N])
Simon, Simone (sē-MŌN sē-MŌ[N])
Simoncelli, Davide (dä-VĒD SĒ-mōn-CHEL-ē)
Simonds, Robert (SĪM-əndz)
Simone, Lela (LĀ-lə si-MŌN)
Simone, Nina (NĒN-ə si-MŌN)
Simons, Arthur D. "Bull" (SĪM-ənz)
Simontacchi, Jason (sī-mən-TÄ-chē)
Simpson, Colin (KOL-ən)
Simpson, Cynne (sə-NĀ)
Sin, Jaime L. (HĪ-mā)
Sinegal, James D. (sin-ə-GÄL)
Sinema, Krysten (KRIS-tən SIN-ə-mə)
Singer, Isaac Bashevis (bə-SHEV-is)
Singh, Giani Zail (gē-ÄN-ē ZĀL SING)
Singh, V.P. (Vishwanath Pratap) (VISH-wän-ät PRÄ-täp SING)
Singh, Vijay (VĒ-jā SING)
Singleton, Zutty (ZOOT-ē)
Sinha, Gyan (GĒ-än SIN-hä)
Siniawski, Petra (PET-rə sin-YOO-skē)
Sinise, Gary (sə-NĒS)
Sinnott, William T. (SIN-it)
Sinopoli, Giuseppe (joo-ZEP-ā sē-NŌ-pō-lē)
Sinthasomphone, Konerak (KON-ə-rak SIN-thə-səm-FŌN)
Sinunu, Karyn (sə-NOO-noo)
Siodmak, Curt (SYOD-mak)
Siodmak, Robert (SYOD-mak)
Siouxsie (SOO-zē)
Siraj, Yasmin (YAZ-min sə-RÄZH)
Sirhan, Sirhan (sir-HAN)
Sirica, John J. (sə-RIK-ə)
Sirower, Mark L. (sə-RŌ-ər)
Sirtis, Marina (mə-RĒN-ə SĒR-təs)
Sisqo (SIS-kō)
Sissi (sē-SĒ)
Siudek, Mariusz (MÄR-ē-oosh SHOO-dek)
Siy, Alexandra (SĪ)
Siza, Alvaro (ÄL-vä-rō SĒZ-ə)
Sjodin, Dru (DROO sho-DĒN)
Sjoman, Vilgot (VĒL-güt SHER-män)
Sjostrom, Sarah (SHOI-strum)
Sjostrom, Victor (SHÛ[R]-strəm)
Skakel, Michael (SKĀ-kəl)
Skal, David J. (SKÄL)
Skala, Lilia (LĒL-yä SKÄ-lä)
Skerbelis, Monika (skûr-BEL-is)
Skinner, Jonty (JON-tē)
Skocpol, Theda (THĒD-ə SKOCH-pōl)
Skolimowski, Jerzy (YÂR-zhē skō-lē-MUF-skē)
Skouras, Spiros (SPĒR-ōs SKÜR-əs)
Skowron, Bill (SKOU-rən)
Skupin, Michael (SKOOP-in)
Skurzynski, Gloria (SKÛR-zin-skē)
Sladek, Daniel (SLÄD-ək)
Slagel, Brian (SLĀ-gəl)
Slamen, Sarah (SLĀ-mən)
Slater, Bill (SLĀT-ər)
Slavich, Ivan L. (Ī-vən SLÄ-vich)
Slavin, Millie (SLĀV-ən)
Slepian, Dr. Barnett (bär-NET SLEP-ē-ən)
Slersers, Anna (SLESH-ârsh)
Slesin, Aviva (ə-VĒ-və SLES-in)
Slesinger, Tess (SLES-in-jər)
Slezak, Erika (SLĀ-zak)
Slezak, Walter (SLĀ-zak)
Sliwa, Curtis (SLĒ-wä)
Sliwa, Lisa (SLĒ-wä)
Slobogin, Kathy (slə-BŌ-gin)
Slonimsky, Nicolas (slō-NIM-skē)
Slovis, Michael (SLŌ-vis)
Slutskaya, Irina (ē-RĒN-ä sloot-SKĪ-ä)
Smale, Bob (SMĀL)
Smercomish, Michael (smər-KŌM-ish)
Smetana, Bedrich (BED-zrikh SME-tä-nä)
Smidt, Inez (ē-NEZ SMIT)
Smigel, Robert (SMĪ-gəl)
Smiley, Tavis (TAV-is)
Smilgis, Martha (SMIL-gis)
Smilovitz, Bernie (SMĪL-ə-vits)
Smirnoff, Yakov (YÄK-ōv SMĒR-nôf)
Smith, Cecil (SES-əl)
Smith, DeMaurice (də-MÔR-is)
Smith, Edye (Ē-dē)
Smith, Sophia (sō-FĪ-ə)
Smith, Toukie (TOOK-ē)
Smith, Yeardley (YÄRD-lē)
Smithes, John Henry (SMITH-ēz)
Smitrovich, Bill (SMIT-rə-vich)
Smyly, Drew (SMĪ-lē)
Smyshlyayev, Alexander (SMĪSH-lī-ef)
Smyth, Judalon (JOOD-ə-lon SMITH)
Smyth, Martin (SMITH)
Smyth, Patty (SMĪTH)
Smythe, Reg (REJ SMĪTH)
Sneva, Tom (SNĒ-və)
Sneyd, Doug (SNĒD)
Snodgress, Carrie (SNOD-gres)
Snowe, Olympia (SNŌ)
Sobel, Morton (sō-BEL)
Sobhani, Rob (sō-BÄ-nē)
Sobol, Louis (LOO-ē SŌ-bəl)
Sobotka, Ruth (sō-BOT-kä)
Sobran, Joseph (SŌ-brun)
Socarides, Charles (sok-ə-RĒD-ēz)
Socarides, Richard (sok-ə-RĒD-ēz)
Soderberg, Steven (SŌ-dər-bûrg)
Sodrel, Mike (SOD-rəl)
Soerabaja (se-rə-BÄ-yä)
Soetoro-Ng, Maya (MĪ-ə sō-TÔR-ō-ING)
Sofer, Rena (RĒN-ə SŌF-ər)
Soffer, Olga (SŌ-fər)
Softley, Iain (Ē-ən)
Soglow, Otto (SOG-lō)
Sognnaes, Reidar (RĀD-är SOG-nəs)
Sohmer, Steve (SŌM-ər)
Soileau, Stephanie (SWÄ-LŌ)
Sojourner, Sabrina (SŌ-jûr-nər)
Sokolich, Mark (SOK-ə-lich)
Sokolova, Yelena (yə-LĀN-ə sə-KŌL-ə-vä)
Sokolow, Anna (SOK-ə-lō)
Sokolowski, Tom (sok-ə-LOU-skē)
Sokurov, Alexander (sō-KOOR-of)
Solana, Javier (HÄV-ē-ā sō-LÄN-ə)
Solanis, Valerie (sə-LÄN-is)
Solar, Liz (sō-LÄR)
Solarte, Yangervis (YÄN-gər-vēs sō-LÄR-tā)
Soldatova, Yulia/Julia (YOOL-yä sōl-DÄT-ə-və)
Solis, Hilda L. (sō-LĒS)
Sollecito, Raffaele (rä-fā-EL-e sō-le-CHĒ-tō)
Solman, Paul (SOL-mən)
Soloff, Lew (SŌ-lôf)
Solomita, Fran (sō-lə-MĒT-ə)
Solondz, Todd (sə-LONDZ)
Solotaroff, Paul (sōl-i-TÄR-ôf)
Solow, Gene (SŌ-lō)
Solow, Herb (SŌ-lō)
Solow, Robert (SŌ-lō)
Solti, Georg (JÔRJ SHŌL-tē)
Solti, Valerie (SHŌL-tē)
Solzhenitsyn, Aleksandr (sol-zhe-NĒT-sēn)
Soma Huston, Enrica "Rica" (en-RĒK-ə SŌM-ə HYOOS-tən)
Sommer, Elke (EL-kē SUM-ər)
Sondergaard, Gale (SON-dər-gärd)
Sondheim, Stephen (SOND-hīm)
Sonefeld, Jim (SON-ə-feld)
Soni, Rebecca (SŌ-nē)
Sonnanstine, Andy (SON-ən-stīn)
Sontag, Susan (SON-tag)
Soon-Young, Hong (HÔNG-SOON-YÔNG)
Sorel, Guy (sôr-EL)
Sorenstam, Annika (ÄN-i-kə SÔR-ən-stəm)
Soros, George (SŌ-rōs)
Sorrels, Forrest (SÔR-əlz)
Sorvino, Mira (MĒR-ə sôr-VĒ-nō)
Sorvino, Paul (sôr-VĒ-nō)
Sosnick, Harry (SOZ-nik)
Soth, Clement (KLEM-ent SŌ-th)
Sotnikola, Adelina (ä-dä-LĒ-nä sōt-NĒ-kō-lä)
Sotomayor, Javier (khäv-YÂR sō-tō-mā-ÔR)
Sotomayor, Sonia (SŌN-yā sō-tō-mī-ÔR)
Soucie, David (SOO-sē)
Souder, Mark E. (SOU-dər)
Soufan, Ali (Ä-lē SOO-fän)
Soule, Olan (Ō-lan soo-LĀ)
Souter, David (SOOT-ər)
Sowell, Thomas (SŌL)
Soyinka, Wole (WŌ-le SHÔ-yin-kä)
Spacek, Sissy (SPĀ-sik)
Spada, James (SPĀD-ə)
Spanakos, Nick (spə-NAK-ōs)
Spanakos, Pete (spə-NAK-ōs)
Spanier, Ginette (zhē-NET spän-YĀ)
Spanier, Graham (SPAN-yər)
Spanier, Muggsy (SPAN-yər)
Spanjers, Martin (SPAN-jərz)
Spano, Vincent (SPAN-ō)
Speakes, Larry (SPĒKS)
Spears, Aries (AR-ēz)
Speer, Albert (ÄL-bert SHPÂR)
Spence, Gerry (JER-ē)
Spergel, Mark (SPÛR-gəl)
Speriglio, Milo (spûr-IG-lē-ō)
Spewack, Bella (SPĒ-wak)
Spewack, Sam (SPĒ-wak)
Speyer, Jerry (SPĪ-ər)
Spheeris, Penelope (SFER-is)
Spialek, Hans (HÄNS spē-ÄL-ik)
Spielberg, Steven (SPĒL-bûrg)
Spier, Capt. Herbert J. (SPĒR)
Spier, William (SPĒR)
Spillane, Johnny (spə-LĀN)
Spillane, Mickey (spə-LĀN)
Spillane, Robert R. (spə-LĀN)
Spillane, Sherri (spə-LĀN)
Spiner, Brent (SPĪN-ər)
Spira, Camilla (kä-MĒL-ə SHPĒR-ə)
Spira, Henry (SPĒR-ə)
Spira, Thomas (SPĒR-ə)
Spiropulu, Maria (spir-ə-POO-loo)
Spitalny, Phil (spə-TAL-nē)
Spivack, Alvin (SPIV-ak)
Spivak, Charley (SPĒ-vak)
Spivak, Joel A. (SPĒ-vak)
Spivak, Lawerence (SPIV-ak)
Spivey, Emily (SPĪ-vē)
Spivey, Hope (SPĪ-vē)
Spivey, Mike (SPĪ-vē)
Spivy (SPIV-ē)
Spohn, Kate (SPŌN)
Spoto, Donald (SPŌT-ō)
Sprecher, Drexel (SPREK-ər)
Sprewell, Latrell (lə-TREL SPRĒ-wel)
Spruance, Adm. Raymond (SPROO-əns)
Spungen, Nancy (SPUN-gən)
Spychala, Paul (spi-HÄ-lə)
Squassoni, Susan (skwä-SŌ-nē)
Squier, Bob (SKWĪ-ər)
Squillari, Eleanor (skwi-LÄR-ē)
Srbljanovic, Biljana (bil-YÄN-ə serb-LYÄN-ə-vich)
Sreenivasan, Hari (HÄ-rē SRĒN-ə-VÄ-sən)
St.Cyr, Johnny (sənt-SĒR)
St.Cyr, Lili (sənt-SĒR)
St.Denis, Michel (mē-SHEL san-de-NĒ)
St.Helier, Ivy (sānt-HEL-yər)
St.Johns, Adela Rogers (AD-ə-lə)
St.Onj, Ryan (sān-TONJ)
Stabenow, Dana (STAB-ə-nou)
Stabenow, Debbie (STAB-ə-nou)
Stabile, Dick (stä-BĒL)
Stadlen, Lewis J. (STAD-lən)
Staenberg, Zach (ZAK STĀN-bûrg)
Staiger, Libi (LIB-ē STĪG-ər)
Stallone, Frank (stə-LŌN)
Stallone, Sylvester (stə-LŌN)
Stamenich, Ljubomir (LOOB-ō-mēr STAM-ə-nich)
Stamos, John (STĀ-mōs)
Stangeland, Arlan (STANG-lənd)
Stapinski, Helene (hə-LĒN)
Stargell, Willie (STÄR-jil)
Stark, Dame Freya (FRĀ-ə)
Stasi, Linda (STÄS-ē)
Stassel, Ryan (STĀ-sil)
Stasulevich, Anjela (ÄN-zhā-lä stäs-yoo-LĀ-vich)
Statham, Jason (STĀ-thəm)
Staton, Dakota (STĀT-ən)
Staton, Jim (STĀT-ən)
Staub, Rusty (STAUB)
Staubach, Roger (STOU-bok)
Stecher, Joe (STEK-ər)
Steen, Jan (YÄN STĀN)
Steenburgen, Mary (STĒN-bûr-jən)
Steenkamp, Reeva (RĒ-vä STĒN-kamp)
Stefano, Joseph (stə-FÄN-ō)
Steffe, Cynthia (STEF)
Steffes, Kent (STEF-is)
Stehli, Edgar (STEL-ē)
Steichen, Edward (STĪK-ən)
Steiger, Rod (STĪG-ər)
Steigers, Curtis (STĪ-gûrz)
Steimer, Mollie (STĪM-ər)
Stein, Jules (JOOLZ STĪN)
Stein, Ruthe (ROOTH)
Steinberg, Leila (LĀ-lä)
Steinbruner, Maureen “Mo” (STĪN-broon-ər)
Steiner, Max (STĪN-ər)
Steines, Mark (STĪN-əs)
Steitz, Joan A. (STĪTS)
Stelboum, Judith P. (STEL-boum)
Stemmle, Brian (STEM-əl)
Sten, Anna (ÄN-ä STEN)
Stepanek, Matty (stə-PAN-ik)
Stephanopoulos, George (stef-ə-NOP-ə-lis)
Stephen, John (STĒV-ən)
Sternhagen, Frances (STÛRN-hā-gən)
Stettinius, Edward R. (ste-TIN-ē-əs)
Steuer, Ingo (SHTOI-ər)
Steuer, Max (STOI-ər)
Stevens, Rise (RĒS-ə)
Stevens, Shadoe (SHAD-ō)
Stevens, Sufjan (SOOF-yan)
Stevenson, Adlai (AD-lā)
Stevenson, MacLean (mək-LĀN)
Stevenson, Venitia (və-NĒ-shä)
Stewart, Amii (ĀM-ē)
Steyer, Tom (STĪ-ər)
Stich, Michael (SHTĒK)
Stiefel, Ethan (STĒF-əl)
Stiegler, Johnny (STĒG-lər)
Stiegler, Stephanie (STĒG-lər)
Stiegler, Tiffany (STĒG-lər)
Stieglitz, Alfred (STĒG-lits)
Stiehm, Meredith (STĒM)
Stier, John (STĒR)
Stiers, David Ogden (STĪ-ərz)
Stille, Alexander (STIL-ə)
Stiller, Mauritz (MOU-rits)
Stine (STĒN)
Stinnett, Kelly (sti-NET)
Stipe, Michael (STĪP)
Stoch, Kamil (kä-MĒL STŌCH)
Stoddard, Haila (HĀ-lə)
Stoeckinger, Mark P. (STEK-in-jər)
Stojakovic, Peja (PĀ-jä stoi-YÄK-ə-vich)
Stojko, Elvis (STOI-kō)
Stoke, William [Bill] (STŌ-kē)
Stokes, Dontee (DON-tā)
Stokley, Helena (HEL-ə-nə STŌK-lē)
Stoklosa, Janusz (YÄN-oosh stōk-LŌ-sä)
Stoller, Mike (STŌL-ər)
Stoppard, Tom (STOP-ärd)
Stothart, Herbert (STOTH-ərt)
Stouffer, Marty (STOUF-ər)
Stoughton, Cecil (SĒ-sil STŌT-`n)
Stovall, Don (STŌ-väl)
Stoyanov, Michael (STOI-ə-nov)
Strachan, Gordon C. (STRÔN)
Strachan, Tim (STRAK-ən)
Straeter, Ted (STRĀT-ər)
Strahan, Michael (STRĀ-han)
Strahovski, Yvonne (ē-VON strä-HOF-skē)
Strangis, Judy (STRĀN-jis)
Strasburg, Stephen (STRÄS-bərg)
Strasdauskas, Anne (straz-DOUS-kəs)
Strasser, Otto (SHTRÄS-ər)
Strassman, Marcia (MÄR-shə)
Stratas, Teresa (tə-RĀS-ə STRÄT-əs)
Strathairn, David (strə-THÂRN)
Strati, Stephen (STRÄT-ē)
Straughan, Peter (STRÔN)
Streep, Meryl (MER-əl)
Street, Picabo (PĒK-ə-boo)
Streiber, Whitley (STRĒB-ər)
Streisand, Barbra (STRĪ-sand)
Streit, Clarence (STRĪT)
Streit, Clifford (STRĒT)
Strieber, Whitley (STRĒB-ər)
Strobel, Greg (STRŌ-bəl)
Stroeder, Brandy (STRŌ-dər)
Strom, Margaret (STROM)
Stronske, Jan (YÄN STRON-skē)
Strossen, Nadine (STROS-ən)
Stroumboulopoulos, George (strom-bə-LOP-ə-lus)
Stuart, Carol DiMaiti (də-MĒT-ē)
Stuart, Michel (MĪK-əl)
Stubbs, Levi (LĒ-vī)
Stubbs, Una (YOON-ə)
Stuckinschmidt, H.H. (SHTOO-ken-shmit)
Studds, Gerry (GER-ē)
Studi, Wes (STOOD-ē)
Studnicka, Christine (STOOD-nik-ə)
Stuhlbarg, Michael (STOOL-bärg)
Stupak, Bart (STOO-pak)
Stupak, Bob (STOO-pak)
Sturgis, Frank A. (STÛR-jis)
Sturgis, Preston (STÛR-jis)
Styne, Jule (JOOL-ē STĪN)
Suarez, Ray (SWÄR-ez)
Subber, Saint (SĀNT SOOB-ər)
Suchet, David (soo-SHĀ)
Suchocka, Hanna (soo-HOT-skä)
Suchon, Josh (shoo-SHON)
Suckley, Margaret "Daisy" (SÜK-lē)
Suckow, Wendel (SOO-kō)
Sucsy, Michael (SOO-sē)
Sudeikis, Jason (sə-DĀK-is)
Sudhalter, Richard (SUD-häl-tər)
Sues, Alan (SOOZ)
Suesse, Dana (DĀN-ə SWĒS)
Suguri, Fumie (FOO-mē-ā sə-GOOR-ē)
Suhr, Jenn (SHÛR)
Sui, Anna (SWĒ)
Sukarnoputri, Megawati (meg-ä-WÄT-ē soo-kär-nō-poo-TRĒ)
Sukys, Joseph (SYOOKS)
Suleman, Nadya (NÄD-yə SOO-lē-män)
Suleymanoglu, Naim (nī-ĒM soo-lē-män-Ō-loo)
Sulieman, Idrees (Ē-drəs SOO-lə-män)
Suliemana, Patiemat (PÄT-ē-mät soo-lē-MÄ-nä)
Sullivan, Eamon (Ā-mən)
Sullivan, Louis (LOO-ē)
Sulzberger, Arthur Ochs (OKS SÛLZ-bər-gər)
Sum, Antonin (ÄN-tə-nin SÜM)
Sumac, Yma (ĒM-ä SOO-mak)
Sununu, John (sə-NOO-noo)
Suplicy, Marta (soo-plə-SĒ)
Sur, Gorsha (GÔRSH-ə SÜR)
Surdyka, Jayne (sûr-DĪ-kə)
Suresha, Ron (sə-RĀ-shə)
Surnow, Joel (SÛR-nou)
Surovy, Nick (SÛR-ə-vē)
Surovy, Walter (sə-RŌV-ē)
Surrey, Berne (BÛRN)
Surtees, Bruce (sər-TĒZ)
Surtees, Robert (sər-TĒZ)
Susann, Jacqueline (soo-ZAN)
Suskind, Ron (SUS-kīnd)
Susskind, David (SUS-kīnd)
Suter, Bob (SOOT-ər)
Suter, Wes (SOOD-ər)
Suvari, Mena (MĒN-ə sə-VÄR-ē)
Suwal, Cecil (sə-SĒL SOO-əl)
Suyin, Han (HÄN soo-YIN)
Suzuki, David (sə-ZOO-kē)
Suzuki, Ichiro (ĒSH-ə-rō soo-ZOO-kē)
Suzuki, Pat (sə-ZOO-kē)
Sverluga, Barry (sver-LOO-gä)
Svindal, Aksel Lund (AK-sil Loond SVIN-däl)
Swados, Elizabeth (SWĀD-ōs)
Swarthout, Gladys (SWÔRTH-out)
Swayze, John Cameron (SWĀ-zē)
Swayze, Patrick (SWĀ-zē)
Swayze, Patsy (SWĀ-zē)
Swedlin, Rosalie (SWED-lin)
Sweiding, Frank (SWĪD-ing)
Swenson, Swen (SWEN SWEN-sən)
Swerdlow, David (SWÛRD-lō)
Swindall, Pat (SWIN-dəl)
Swindle, Orson (swin-DEL)
Switzer, Carl "Alfalfa" (SWĪT-zər)
Swoboda, Ron (swə-BŌ-də)
Swofford, Ken (SWOF-ərd)
Sybrandy, Hendrik (sə-BRAN-dē)
Sykes, Wanda (SĪKS)
Sykora, Thomas (TŌ-mäs SĒ-kôr-ə)
Sylbert, Anthea (AN-thē-ə SIL-bûrt)
Sylbert, Richard (SIL-bûrt)
Symonds, John Addington (SIM-əndz)
Symone, Raven (sə-MŌN)
Synnestvedt, Erik (SIN-əst-vet)
Synon, Katherine (SĪ-non)
Szabo, Gabor (gä-BÔR ZÄ-bō)
Szarkowski, John (shär-KOF-skē)
Szasz, Janos (YÄ-nōsh ZÄZ)
Szebehely, Victor (SEB-ä-hā)
Szekely, Louis (SĒ-kā)
Szewczenko, Tanja (TÄN-yə shev-CHEN-kō)
Szmuness, Wolf (SHMOON-is)
Szold, Henrietta (ZŌLT)
Szpylman, Wladyslaw (VWÄD-is-läf SHPĒL-män)
Szulc, Tad (SHÜLTS)
Szwarc, Jeannot (zhä-NŌ SHWÄRK)
Szymborska, Wislawa (vēs-WÄ-vä shēm-BÔR-skä)
Szymczyk, Bill (SIM-chik)
Szolkowy, Robin (ZŌL-kə-vē)
Szot, Paulo (SHOT)

Key to pronunciation

Back to top

T

Taaffe, Chris  (TAF)
Tabackin, Lew (tə-BAK-in)
Tabler, Andrew  (TĀB-lər)
Tabouis, Genevieve  (zhen-VYEV  tab-oo-Ē)
Tabuchi, Shojii  (SHŌ-jē  tä-BOO-chē)
Tadic, Dusan "Dusko"  (DOOSH-kō  TÄ-dich)
Tae-Kyung, Ha  (HÄ-TĀ-KYOONG)
Tafel, Ron  (TAF-əl)
Tafoya, Michele (ti-FOI-ə)
Tagliabue, Paul  (TAG-lē-ə-boo)
Taglioni, Marie  (MÄR-ē  täl-ē-ŌN-ē)
Taguba, Antonio  (tä-GOO-bə)
Tague, Derek  (TĀG)
Taibbi, Mike  (tī-YĒ-bē)
Taillon, Cy  (TAL-ən)
Taitelman, Michael  (TĀT-əl-mən)
Tajima, Renee  (re-NĀ  tə-HĒM-ə)
Takacs, Karoly  (KAR-ə-lē  tə-KÄCH)
Takahashi, Diasuke  (DĪS-kā  tä-kä-HÄSH-ē)
Takei, George  (tä-KĀ)
Takei, Kei  (KĀ  tä-KĀ)
Takeshita, Noboru  (nō-BÔR-oo  tə-KESH-tə)
Talbot, Nita  (NĒT-ə)
Talbott, Strobe  (TÄL-bət)
Talese, Gay  (tə-LĒS)
Talese, Nan  (tə-LĒS)
Talkin, Pamela  (TAL-kin)
Talmadge, Constance  (TAL-mij)
Talmadge, Eugene  (TAL-mij)
Talmadge, Herbert  (TAL-mij)
Talmadge, Natalie  (TAL-mij)
Talmadge, Norma  (TAL-mij)
Tamara  (tə-MÄR-ə)
Tamiroff, Akim  (ä-KĒM  tä-MĒR-ôf)
Tan, Amy  (TAN)
Tanaka, Makiko  (MÄ-KĒ-TŌ  TÄ-NÄ-KÄ)
Tancil, Eddie  (TAN-səl)
Tancredo, Tom  (tan-KRĀ-dō)
Tanenbaum, Leona  (TAN-ən-boum)
Taney, Roger  (TÔN-ē)
Tanguay, Eva  (ĒV-ä  TANG-gwā)
Tangye, Nigel  (NĪ-jəl  TAN-jē)
Tankonogy, Gertrude  (tän-KON-ə-gē)
Tanner, Alain  (tə-NĀ)
Tanskanen, Jani  (YON-ē  TÄN-skə-nen)
Taps, Joni  (JŌ-nē)
Taradash, Daniel  (TAR-ə-dash)
Tarango, Benedicte  (ben-ə-DĒT  tə-RANG-gō)
Tarango, Jeff  (tə-RANG-gō)
Tarantino, Quentin  (tar-ən-TĒ-nō)
Taras, John  (TÄR-əs)
Tarasov, Anatoly  (tä-RÄ-sôf)
Tarkanian, Danny  (tär-KĀ-nē-ən)
Tarkanian, Jerry  (tär-KĀ-nē-ən)
Tarnower, Herman  (TÄR-nou-ər)
Tartikoff, Brandon  (TÄRT-ə-kôf)
Tataurov, Oleg  (tä-tə-ÜR-ôf)
Tatum, Art  (TĀT-əm)
Tauber, Peter  (TOU-bər)
Taubman, Howard  (TOUB-mən)
Tauginas, Eiseley Morgan  (TÔ-gə-nəs)
Tauke, Tom  (TÔ-kē)
Taupin, Bernie  (TÔP-ən)
Taurasi, Diana  (tôr-Ä-sē)
Tauscher, Ellen O.  (TOU-shər)
Tauzin, W.J. "Billy"  (TŌ-zən)
Tavel, Ronald  (tə-VEL)
Tavares  (tä-VÄR-əs)
Tavares, Julian  (JOO-lē-ən  tä-VÄR-ez)
Tavenner, Frank  (TAV-ə-nər)
Tavernier, Bertrand  (bâr-TRÄ[N]  tä-vûrn-YĀ)
Tavoularis, Dean  (tav-ə-LÂR-is)
Taxier, Al  (TAX-yər)
Taylor, Cecil  (SĒS-əl)
Taylor, Meshach  (MĒ-shäk)
Taylor, Renee  (rə-NĀ)
Taylor, Megan  (MĒ-gən)
Tazhayakov, Azmat  (Ä-zä-mät  tä-ZHĪ-yä-kof)
Tchatchavadse, Helen  (tchat-chə-VÄD-zē)
Tcherina, Ludmilla  (lüd-MIL-ä  cher-ĒN-ä)
Tchernyshev, Peter  (CHÛRN-i-shef)
Teague, Bob  (TĒG)
Tearle, Godfrey  (TÛRL)
Teasdale, Verree  (və-RĒ  TĒZ-dâl)
Tebaldi, Renata  (ren-Ä-tä  tä-BÄL-dē)
Tebelak, John-Michael  (TEB-ə-lak)
Tebet, David  (TEB-ət)
Tebow, Tim  (TĒ-bō)
Tedrow, Irene,  (TED-rō)
Teicher, Lou  (TĪSH-ər)
Teicher, Victor  (TĪSH-ər)
Teichner, Martha  (TĪSH-nər)
Teitel, Carol  (tī-TEL)
Tejada, Miguel  (mi-GEL  te-HÄD-ä)
Te Kanawa, Kiri  (KĒR-ē  tä-KÄN-ə-wä)
Telander, Judy  (TĒ-land-ər)
Telander, Rick  (TEL-ən-dər)
Telles, Gary  (TELZ)
Telles, Kevin  (TEL-əs)
Tello, Alfredo Enrique  (äl-FRĀD-ō  ān-RĒ-kā  TĀ-yō)
Tello, Julio  (HOO-lē-ō  TEL-ō)
Tempest, Marie  (MÄR-ē)
ten Broek, Jacobus  (jə-KŌ-bəs  TEN-brük)
Tenet, George  (TEN-et)
Teng-hui, Lee  (TUNG-WHĀ)
Tenille, Toni  (tə-NĒL)
Tenuta, Judy  (tə-NOOT-ə)
Te’o, Manti  (MAN-tī  TĀ-ō)
Ter-Arutunian, Rouben  (ter-är-oo-TOON-ē-ən)
ter Horst, Gerald  (tər-HÔRST)
Terleckyj, Roman  (tər-LEK-ē)
Terrazas, Miguel  (mē-GEL  tə-RÄS-əs)
Terrell, Pha  (FĀ  TER-əl)
Terrell, Tammi  (TAM-ē  ter-EL)
Terry, Megan  (MĀ-gən)
Tertzakian, Peter  (t ûrt-ZAK-ē-ən)
Terwilliger, George J.  (tər-WIL-i-gər)
Tesich, Steve  (TES-ich)
Testrake, John  (TES-trāk)
Teter, Hannah  (TĒT-ər)
Tetrazzini, Luisa  (tet-rät-SĒ-nē)
Tett, Gillian  (JIL-ē-ən  TET)
Tetzel, Joan  (TET-zəl)
Teunis, Clay  (TOO-nis)
Teuscher, Cristina  (TOI-shər)
Tewes, Lauren  (TWĒZ)
Tewes, Paul  (TYOOZ)
Textor, Ted  (TEX-tər)
Teyte, Maggie  (TĀT)
Thagard, Norman  (THAG-ərd)
Thalberg, Irving  (THÄL-bûrg)
Thant, U  (OO  TÄNT)
Thaqi, Hashim  (hä-SHĒM  THÄ-chē)
Tharoor, Shashi  (SHÄ-shē  thä-ROOR)
Tharp, Twyla  (TWĪ-lä)
Thau, Benny  (THÔ)
Thebom, Blanche  (THĒ-bom)
Theilade, Nini  (NĒ-nē  tā-ä-LÄD)
Theofanidis, Christopher  (THĒ-ō-fə-NĒ-dis)
Theoharis, Jeanne  (JĒN  thē-ō-HAR-is)
Theremin, Leon  (THER-ə-min)
Theriault, Rhae Ann  (RĀ  AN  TER-ē-ō)
Theriot, Lisa Michelle  (TER-ē-ō)
Theriot, Ryan  (TER-ē-ō)
Theron, Charlize  (shär-LĒZ  THER-ən)
Theroux, Louis  (LOO-ē  thə-RŌ)
Theroux, Paul  (thə-ROO)
Thesiger, Ernest  (THES-ə-jər)
Thesiger, Wilfred  (THES-ə-jər)
Thesz, Lou  (THEZ)
Theyskens, Olivier  (TĀ-skins)
Thibaudet, Jean-Yves  (zhon-ĒV  tē-bō-DÂ)
Thibault, Conrad  (TĒ-bō)
Thibeault, Norman  (TĒ-bō)
Thiebaud, Wayne  (THĒ-bō)
Thieke, Steven  (THĒK)
Thiel, Peter  (TĒL)
Thiele, Bob  (THĒL)
Thier, Alexander  (THĒR)
Thieriot, Max  (the-RŌ)
Thiess, Ursula  (TĒS)
Thiessen, Marc  (TĒ-sən)
Thiessen, Tiffani-Amber  (THĒ-sən)
Thieu, Nguyen Van  (NWIN-VAN-TYOO)
Thinnes, Roy  (THIN-is)
Tho, Le Duc  (LĀ-DUK-TŌ)
Thoene, Bodie  (TĀ-nē)
Thoene, Brock  (TĀ-nē)
Thoennes  (THEN-əs)
Thomas, Piri  (PIR-ē)
Thomashevsky, Boris  (tō-mä-SHEF-skē)
Thome, Jim  (TŌ-mā)
Thompson, Kenan  (KĒ-nən)
Thompson, Lea  (LĒ-ə)
Thompson, Malvina “Tommy”  (mal-VĪN-ə)
Thompson, Sada  (SĀD-ə)
Thompson, Verita  (və-RĒT-ə)
Thorborg, Kerstin  (TÔR-bôrg)
Thorleifson, Alex  (thôr-LĒF-sən)
Thorsness, Cliff  (THÔRZ-nəs)
Threatt, Sedale  (sə-DÂL  THRĒT)
Throne, Malachi  (MAL-ə-kī)
Thulin, Ingrid  (TOOL-ən)
Thune, John  (THOON)
Thurman, Uma  (OO-mə  THÛR-mən)
Thuronyi, George  (tə-RŌN-ē)
Thurow, Lester  (thə-RŌ)
Thurston, Baratunde  (bar-ə-TOON-dā)
Thyre, Becky  (THĪ-ər)
Thyssen, Fritz  (TIS-ən)
Thyssen, Greta  (TĪS-ən)
Thyssen-Bornemisza de Kaszon, Hans (TĒS-ən-bôrn-ə-MĒS-ə  de-KAS-ən)
Tiahrt, Todd  (TĒ-härt)
Tiant, Luis  (LOO-ē  TĒ-änt)
Tiberi, Pat  (TĒ-ber-ē)
Tiboris, Peter  (tə-BÔR-is)
Tice, Russell  (TĪS)
Tichler, Rosemarie  (TISH-lər)
Ticotin, Rachel  (TIK-ət-in)
Tiegs, Cheryl  (SHER-əl  TĒGZ)
Tienken, Richie  (TINK-in)
Tierney, Seamus  (SHĀ-məs  TĒR-nē)
Tigar, Michael  (TĪG-ər)
Tighe, Kevin  (TĪG)
Tikhonov, Victor  (TĒ-khə-nôf)
Tilberis, Liz  (til-BÂR-is)
Tilghman, Bill  (TIL-mən)
Tilghman, Shirley  (TIL-mən)
Tilikum [SeaWorld killer whale]  (TIL-i-kum)
Tillich, Paul  (TIL-ək)
Tilton, Charlene  (shär-LĒN)
Timmendequas, Jesse  (JES-ē  tə-MEN-də-kwäs)
Timmes, Charles J.  (TIM-ē)
Timoner, Ondi  (ON-dē  tə-MŌN-ər)
Timoshinin, Vladimir  (vlä-DĒ-mir  tim-ō-SHĒ-nin)
Tiomkin, Dimitri, (də-MĒ-trē  tē-OM-kin)
Tirico, Mike  (tə-RĒK-ō)
Tirman, Jack  (TĒR-mən)
Tisey, Rishard  (ti-SĀ)
Tistaert, Elsie  (TIS-tärt)
Tito, Teburoro  (teb-ə-RÔR-ō  SĒT-ō)
Tkach, Walter  (TĒ-kash)
Tobel, Laurent  (lôr-Ä[N]  tō-BEL)
Tobolowsky, Stephen)  (tō-bə-LOUS-kē)
Toch, Ernst  (ERNST  TŌKH)
Toedtman, Jim  (TED-mən)
Toensing, Victoria  (TEN-sing)
Toer, Pramoedya  (präm-ō-DĒ-ä)
Toews, Miriam  (TĀVZ)
Tognazzi, Ugo  (OOG-ō  tôn-YÄT-sē)
Toibin, Colm  (KUL-əm  tō-BĒN)
Tokars, Fredric  (TŌ-kärz)
Tokhtakhounov, Alimzhan  (ÄL-i-zon  tot-ə-KOO-nôf)
Toledo, Alejandro  (äl-e-HÄN-drō  tō-LĀ-dō)
Tolischus, Otto D.  (tō-LISH-us)
Tolkien, J.R.R.  (TŌL-kēn)
Tollefson, Bud  (TŌ-ləf-sən)
Tollin, Anthony  (TŌL-ən)
Tolot, Alberto  (äl-BÂR-tō  tō-LOT)
Toly, Signe  (SĒN-yə  TÄ-lē)
Tom, Kiana  (kē-ÄN-ə)
Tom, Quach  (KWOK)
Tomaini, Jeanie  (tü-MĀN-ē)
Tomarkin, Peter  (tə-MÄR-kin)
Tomei, Concetta  (kon-SET-ä  tō-MĀ)
Tomei, Marissa  (tō-MĀ)
Tomii, Gen  (GEN  tō-MĒ)
Tone, Franchot  (FRAN-shō)
Tone-Loc  (TŌN-LŌK)
Tong, Goh Chok  (GŌ-CHÔK-TÔNG)
Tong, Kaity  (KĪ-tē   TÔNG)
Toomey, Regis  (RĒJ-is)
Toppe, Andris  (TOP)
Toradze, Alexander  (tō-RÄD-zə)
Torme, Mel  (tôr-MĀ)
Torre, Joe  (TÔR-ē)
Torre, Marie  (TÔR-ē)
Torres, Dara  (DAR-ə  TÔR-es)
Torricelli, Robert G.  (tôr-i-SEL-ē)
Tosches, Nick  (TOSH-əs)
Totenberg, Nina  (NĒN-ə  TŌT-ən-bûrg)
Toth, Emily  (TOTH)
Totmianina, Tatiana  (tät-YÄ-nä  tōt-MYÄ-nin-ä)                 
Toub, Philip J.  (TOOB)
Tough, Dave  (TUF)
Toumanova, Tamara  (tä-MÄR-ä  too-MÄN-ə-vä)
Toure  (too-RĀ)
Tourneur, Jacques  (ZHÄK  tûr-NÛR)
Tourneur, Maurice  (môr-ĒS  tûr-NÛR)
Tourtelot, Robert  (TÜRT-ə-lō)
Toussaint, Allen  (TOO-sänt)
Toussaint, Alvin  (too-SÄNT)
Toussaint, Lorraine  (too-SÄNT)
Toussaint, Renee  (too-SÄNT)
Tovar, Lupita  (loo-PĒT-ä  tō-VÄR)
Tovrov, Orin  (TOV-rôf)
Towle, Tony  (TŌL)
Townsend, Colleen  (TOUN-sənd)
Townshend, Peter  (TOUN-sənd)
Toyota, Tritia  (TRISH-ə)
Tozzi, Giorgio  (JÔR-jyō  TÔT-zē)
Tozzi, Romano  (TOT-zē)
Traa, Kari  (KÄR-ē  TRÄ)
Trachsel, Steve  (TRAK-səl)
Tracht, Doug "Greaseman"  (TRAKT)
Trachta, Jeff  (TRAK-tə)
Traetta, John  (trī-AT-ə)
Traficant, James  (TRAF-ə-kənt)
Trahey, Jane  (TRĀ-hē)
Trammel, Niles  (trä-MEL)
Trankov, Maksim  (mäk-SĒN  TRÄN-kof)
Traore, Rokia  (RŌ-kē-ä  trā-ÔR-ē)
Trappier, Art  (TRAP-ē-ā)
Traubel, Helen  (TROU-bəl)
Traum, Rick  (TROUM)
Trautwig, Al  (TROUT-wig)
Traven, B.  (TRĀV-ən)
Traviesas, Herminio  (her-MĒN-ē-ō  trav-ē-Ā-sis)
Travilla, Bill  (trə-VĒ-ä)
Treacy, Emerson  (TRĀS-ē)
Treacy, John  (TRĀS-ē)
Treacy, Michele  (TRĀS-ē)
Trebaol, Edouard  (TREB-əl)
Trebach, Arnold  (TRĒ-bak)
Trebek, Alex  (trə-BEK)                                           
Trebunskaya, Anna  (ÄN-ə  trā-BOON-skī-ə)
Treese, James T.  (TRĒZ)
Trefusis, Capt. Denys  (DEN-is  trə-FYOOS-is)
Treigle, Norman  (TRĀG-əl)
Treik, Tom  (TRĪK)
Trenary, Jill  (TREN-ə-rē)
Trenet, Charles  (SHÄRL  tre-NĀ)
Trenier, Claude  (trə-NĒR)
Trent, Tererai  (TER-e-rī)
Tresnjak, Darko  (DÄR-kō  TRĀZ-nē-ak)
Tretick, Vladislav  (VLÄD-i-släf  TRET-yäk)
Treut, Monika  (MŌN-i-kä  TROIT)
Trewhitt, Henry  (TROO-it)
Trezza, Betty  (TRĒ-zə)
Triantafellu, Rockley  (trē-ÄN-tə-FEL-ə)
Trichet, Jean Claude  (ZHÄ[n]  KLŌD  trē-SHĀ)
Tridish, Pete  (TRĒD-əsh)
Trigere, Pauline  (tri-ZHÂR)
Trimpe, Herb  (TRIM-pē)
Trintignant, Jean-Louis  (ZHÄ[n]-loo-Ē  trä[n]-tēn-YŌ[n])
Trippi, Joe  (TRIP-ē)
Trissell, Debbie  (tri-SEL)
Troccoli, Kathy  (trə-KŌL-ē)
Troche, Rose  (trō-SHĀ)
Troisi, Massimo  (MÄ-sē-mō  trō-Ē-zē)
Trollope, Frances  (TROL-əp)
Trope, Sorrell (SÔR-əl  TRŌP)
Trottier, Bryan  (trot-YĀ)
Troubridge, Una  (YOON-ə  TROO-brij)
Troup, Bobby  (TROOP)
Trudeau, Garry, aka “G.B.”  (troo-DŌ)
Trudeau, Magraret  (troo-DŌ)
Trudeau, Pierre  (troo-DŌ)
Truex, Ernest  (TROO-ex)
Truffaut, Francois  (frä[n]-SWÄ  troo-FŌ)
Trujillo, Raoul  (ROUL  troo-HĒ-ō)
Trump Mazzuccelli, Ivana  (ē-VÄN-ə  mäz-oo-KEL-ē)
Tsang, Donald  (SANG)
Tsarnaev, Anzor  (ÄN-zôr  tsär-NĪ-ef)
Tsarnaev, Dzhokhar (jä-HÄR  tsär-NĪ-ef)
Tsarnaev, Tamerlan (TAM-ər-lin  tsär-NĪ-ef)
Tsavdaridou, Vasiliki  (väs-i-LĒK-ē  säv-DÄR-i-doo)
Tschetter, Kris  (CHET-ər)
Tschida, Stephen  (CHĒD-ə)
Tse, Archie  (SĀ)
Tse, Ginger  (SĀ)
Tse-Tung, Mao  (MOU-DZU-DÜNG)
Tsikurishvili, Irena  (ē-RĀN-ə  zē-koor-ish-VĒ-lē)
Tsikurishvili, Paata  (PÄ-tä  zē-koor-ish-VĒ-lē)
Tsing-Loh, Sandra  (SING-LŌ)
Tsongas, Paul  (SONG-gəs)
Tsourounis, Candy  (tsə-ROO-nis)
Tsoutsouvas, Sam  (CHOO-choo-vəs)
Tsui, Kitty  (SWĀ)
Tsuper, Alla  (ÄL-ə  tsoo-PÂR)
Tucci, Maria  (TOOCH-ē)
Tucci, Michael  (TOOCH-ē)
Tucci, Stanley  (TOOCH-ē)
Tuchman, Barbara  (TUK-mən)
Tuchman, Gary  (TUK-mən)
Tucker, Tanya  (TAN-yə)
Tudjman, Franjo  (FRÄN-yō  TOOJ-män)
Tueting, Sarah  (TĒT-ing)
Tufeld, Dick  (TOO-feld)
Tufte, Edward R. (TUF-tē)
Tugend, Harry  (TYOOG-ənd)
Tuiasosopo, Ronaiah  (rō-NĪ-ä  too-ē-as-i-SŌ-pō)
Tulin, Alan  (TOO-lən)
Tuma, Clara  (TOO-mə)
Tumulty, J. Patrick  (TOO-məl-tē)
Tumulty, Karen  (TUM-əl-tē)
Tunick, Irve  (ÛRV  TOON-ik)
Tunick, Jonathan  (TOON-ik)
Tunnell, Doug  (tə-NEL)
Tuohy, Lynne  (TOO-ē)
Tur, Bob  (TÛR)
Turan, Kenneth  (tə-RAN)
Turing, Alan  (TÜR-ing)
Turner, Lana  (LÄ-nä)
Turow, Scott  (tə-RŌ)
Turre, Steve  (tə-RĀ)
Turrentine, Stanley  (TUR-ən-tēn)
Turturro, Aida  (ī-ĒD-ə  tər-TÜR-ō)
Turturro, John  (tər-TÜR-ō)
Turturro, Nicholas  (tər-TÜR-ō)
Tussaud, Madame Marie  (too-SŌ)
Tutone, Tommy  (TOO-tōn)
Tuur, Regilio  (rē-ZHĒL-ē-ō  tē-ÔR)
Tuzman, Kaleil Isaza  (kə-LĒL  ē-SÄZ-ə  toos-MÄN)
Tvegard, Anders  (ÄN-dərz  TVĒ-gôr)
Tvert, Mason  (tə-VÛRT)
Twain, Shania  (shə-NĪ-ə)
Tweddle, Elizabeth  (TWED-əl)
Tweedy, Tamara  (TAM-ə-rə)
Tygiel, Jules  (TĪ-jəl)
Tyler, Aisha  (ī-ĒSH-ə)
Tyre, Peg  (TĪ-ər)
Tyree, Omar  (tī-RĒ)
Tyrrell, Susan  (tə-REL)
Tyson, Cicely  (SIS-ə-lē)
Tyson, Laura D'Andrea  (dē-an-DRĀ-ə)
Tytla, Vladimir "Bill"  (VLAD-ə-mēr  TĪT-lə)
Tzuke, Judy  (ZOO-kē)

Key to pronunciation

Back to top


Library of Congress Home      NLS Home     Comments about NLS to [email protected]     About this site      Legal     Comments about this site to the NLS Reference Section

Posted on 2015-10-02